Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства за набавку нове опреме за производњу поврћа у заштићеном простору

Општина Алексинац

Фонд за развој пољопривреде општине Алексинац

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства

за набавку нове опреме за производњу поврћа у заштићеном простору

 

Право на коришћење подстицаја остварује се за инвестиције у пољопривредна газдинства у виду набавке нове опреме, односно материјала за производњу поврћа у заштићеном простору и то:

-објекат заштићеног простора покривен пластиком ( пластеник)

-конструкције за објекте заштићеног простора покривеног пластиком

-вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање објеката заштићеног простора

-фолије за сенчење и спречавње губитака топлоте

-мреже за сенчење објекта

-системи за влажење простора микроорошавњем

Право на коришћење подстицаја под условима утврђеним овим конкурсом има физичко лице-носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава са пребивалиштем и имовином на територијиопштине Алексинац.

Подстицаји се остварују за опрему купљену у 2014. години.

Предност у остваривању подстицаја имају пољопривредна газдинства која нису користила средства Фонда за развој пољопривреде у 2012., 2013.и протеклом периоду 2014. године.

Право на коришћење подстицаја немају лица чије би  коришћење подстицаја било у супротности са законом.

Подстицаји за инвестиције из ове одлуке утврђују се у износу од 50% вредности реализоване и у потпуности исплаћене инвестиције.

Подстицаји за инвестиције из ове одлуке могу се остварити по кориснику подстицаја у максималном износу од 100.000,00 динара.

Подстицаји се додељују као наменска и бесповратна средства.

Подстицаји се остварују по редоследу подношења Захтева до износа опредељених финансијских средстава.

Финансијска средства предвиђена за реализацију конкурса износе 500.000,oo динара.

Захтев за доделу субвенција подноси се на обрасцу :

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства за набавку нове опреме за производњу поврћа у заштићеном простору

Образац се може се преузети у згради Oпштинске управе Алексинац, канцеларија бр. 32 или на сајту www.aleksinac.org

 

Захтев за доделу подстицаја доставља се преко писарнице Општинске управе од 7-15 часова,а насловљено на Одељење за привреду-Одсек за пољопривреду водопривреду, Књаза Милоша 169.

Потребна документација која је обавезна уз подношење Захтева за одобравање подстицаја:

1)    доказ да је газдинство комерцијално за 2014. годину (оригинал или  фотокопија)

2)    потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал или  фотокопијапотврде и не старија од 6 (шест) месеци)

3)    фискални рачун и готовински рачун за опрему која је већ купљена (оригинал рачуни)

4)    предрачун за опрему која ће се купити

5)    фотокопија текућег рачуна у банци

6)    фотокопија личне карте

7)    потврда о уплаћеној административној такси

Конкурс је отворен од25.08.2014. године до 30.09.2014. године.

Листа пријављених кандидата који су стекли право на подстицај ће бити објављена 07.10.2014. године на огласној табли општине Алексинац и на сајту www.aleksinac.org

Подносиоци захтева који су приликом пријаве на конкурс доставили предрачун дужни су да опрему наведену у захтеву купе најкасније до 21.10.2014. године и доставе: 

  •  фискални рачун и готовински рачун (оригинал рачуни)

Уколико не доставе рачуне у наведеном року губе право на субвенцију и право на субвенцију стиче следећи кандидат испод црте, који такође има рок од десет радних дана од дана објављивања допунске листе кандидата који су стекли право да достави фискални и готовински рачун.

Подносиоцима захтева који прилликом пријаве на конкурс достављају предрачун субвенција ће се исплатити у износу 50% од вредности опреме наведене у предрачуну у случају да дође до повећања цене у моменту куповине.

Подносилац захтева може да поднесе само један захтев и то за једну или више врста опреме.

Испуњеност услова за доделу подстицаја утврђује Комисија Фонда  коју именује председник Општине Алексинац, а на основу захтева и прилога уз захтев.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Непотпуни и неблаговремени захтеви као и захтеви са документацијом која не испуњава услове конкурса неће бити разматрани.

Корисник подстицаја дужан је да:

1)    опрему која је предмет инвестиције за коју је остварио постицаје користи у складу са предвиђеном наменом

2)    опрему која је предмет инвестиције и за коју је остварио подстицаје не отуђи и не даје другим лицима у закуп, у року од две године од дана исплате постицаја

3)    сву документацију која се односи на инвестицију чува најмање две године од дана исплате постицаја

4)    омогући вршење контроле на лицу места у периоду од две године од дана исплате подстицаја од стране Комисије Фонда.

 

Корисник подстицаја за кога се утврди да није поступао у складу са наведеним дужан је да врати примљени износ подстицаја и губи право на подстицаје  Фонда за развој пољопривреде у наредне 3 (три) године

Све потребне информације се могу добити у канцеларији бр.32 Општинске управе Алексинац или на телефон 018 804711, локал 157.

 

Број:320-96

У Алексинцу,

25.08.2014.године

 

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ненад Станковић