Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   

Вања Стаменковић

Начелник Одељења за финансије

Адреса

  • Књаза Милоша 169
  • Алексинац
  • 18220
  • Србија

Контакт

  • 018/809-008
  • 018/804-711

Остале информације

Oдељење за финансије обавља следеће послове:

У области буџета и трезора обавља послове буџетског рачуноводства и извештавања, обраду плаћања и евидентирања примања, вођење пословних књига, финансијско извештавање, припрему и израду завршног рачуна буџета, као и израду консолидованог завршног рачуна трезора општине, праћење кретања масе зарада у јавним предузећима на нивоу трезора и достављање извештаја надлежним министарствима, обавља послове финансијског планирања билансирање јавних средстава и јавних издатака буџета, планирање и припремање буџета општине, припремање одлука за остваривање изворних јавних прихода и праћење њиховог спровођења, управљање средствима на консолидованом рачуну трезора на који се уплаћују примања и врше плаћања из буџета, послове буџетске инспекције и ревизије.

У области финансијских послова врши послове припреме и израде предлога финансијског плана, вођење пословних књига и других евиденција, усклађивање пословних књига са главном књигом трезора, контролу новчаних докумената, благајничко пословање, вођење књиговодствено рачуноводствених послова за месне заједнице, обаваљање финансијско матерјалне послове за општинске органе.

У области имовинско правних послова обавља послове који се односе на евиденцију непокретности општине, управљања, коришћења и располагања непокретностима општине, спроводи поступак експропријације, изузимања грађевинског земљишта, комасације, враћања земљишта, давања у закуп грађевинског земљишта, утврђивање права коришћења, успостављања режима својине на земљишту, престанак права коришћења грађевинског земљишта, послове откупа станова и друге послове у складу са законом.

Одељење припрема предлоге аката из своје надлежности.

Обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.