Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Инспекцијски надзор

Одељење за инспекцијске послове обавља следеће послове:

Врши послове инспекцијског надзора у области изградње, у области комуналне делатности, локалних и некатегорисаних путева, друмског саобраћаја и предузима мере против правних и физичких лица за кршење закона и других прописа. Одељење обавља као поверене послове инспекциског надзора из области просвете, заштите животне средине и друге инспекциске послове у складу са законом.

Врши управно правне послове из наведених области, извршење извршних решења и друге послове у складу са Законом, Статутом и одлукама општине.

Одељење пипрема предлоге нормативних аката из своје надлежности.

Обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У 2017.ГОДИНИ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018.ГОДИНУ

ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПРЕДЛОГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ

ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН РАДА ЗА ЗЗС 2020

Предлог годишњег плана инспекцијског надзора за 2019/20. годину

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020.ГОДИНУ

Контролне листе

  Контролна листа о уређењу, одржавању гробља и сахрањивању
  Контролна листа о септичким јамама
  Контролна листа о заузећу јавних површина
  Контролна листа о одржавању јавних зелених површина
  Контролна листа о кућном реду
  Контролна листа о радном времену у угоститељству
  Контролна листа о радном времену у занатству и трговини
  Контролна листа о одржавању чистоће јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката - пијаце
  Контролна листа - држање домаћих животиња - хватање и смештај паса и мачака луталица
  Контролна листа - држање домаћих животиња - копитари, папакари и живина
  Контролна листа - држање домаћих животиња - копитари, папакари и живина - осечне јаме
  Контролна листа - држање домаћих животиња - пси, мачке, голубови, украсне и егзотичне птице
  Контролна листа о градској канализацији
  Контролна листа о градском водоводу - снабдевање водом за пиће
  Обављање остале трговине на мало ван продајног објекта

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере. Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.

 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА                      ОСНОВНА ШКОЛА                      СРЕДЊА ШКОЛА
ВЕРИФИКАЦИЈА УСТАНОВЕ   ВЕРИФИКАЦИЈА УСТАНОВЕ   ВЕРИФИКАЦИЈА УСТАНОВЕ
ПЛАНИРАЊЕ РАДА УСТАНОВЕ   ПЛАНИРАЊЕ РАДА УСТАНОВЕ   ПЛАНИРАЊЕ РАДА УСТАНОВЕ
Упис ученика, формирање група-одељења   Упис ученика, формирање група-одељења   Упис ученика, формирање група-одељења
РАДНИ ОДНОСИ   РАДНИ ОДНОСИ   РАДНИ ОДНОСИ
ЕВИДЕНЦИЈЕ, ЈАВНА ИСПРАВА   ЕВИДЕНЦИЈЕ, ЈАВНА ИСПРАВА   ЕВИДЕНЦИЈЕ, ЈАВНА ИСПРАВА

 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КЛ                   Контролне листе: ВИСОКО И СТАНДАРД
Извештај о раду установе   Контролне листе високо и стандард 07.12. 2015.
Извештај о раду директора    
Органи установе    
Нерегистровани субјекти    
Заштита од дуванског дима    

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере. Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.

 

Обрасци коначних контролних листи објављују се на интернет страници  инспекције и примењују се у поступку редовног инспекцијског надзора (по истим ће се вршити надзор у одређеном броју установа од почетка 2016. године).
Сврха објаве јесте превенција, едукација и информација надзираним субјектима да унапред тачно знају које су њихове обавезе и шта треба да ураде да би своје поступање ускладили са прописима и спречили штету, и шта ће конкретно инспектор да контролише.
Надзирани субјекат може доставити инспекцији извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика, које је спровео сагласно садржини контролне листе и правилима о процени ризика. Уз овај извештај, надзирани субјекат инспекцији прилаже и одговарајућу документацију, односно други материјал којим се поткрепљују налази из извештаја. Извештај не може заменити налазе инспекцијског надзора, али може прилично да помогне инспекцији у утврђивању чињеница, ризика и стања ствари. Лажно приказивање или прикривање чињеница у извештају повлачи са собом одговарајуће правне последице због састављања исправе неистините садржине ради довођења надлежног органа у заблуду и стављања надзираног субјекта у повољнији положај.
По завршетку инспекцијског надзора, контролна листа чини саставни део записника.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here