Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   

Гордана Миловановић

Начелник Одељења за локални економски развој, пољопривреду и водопривреду

Адреса

  • Књаза Милоша 169
  • Алексинац
  • 18220
  • Србија

Контакт

  • 018/809-007

Остале информације

Одељење за локални економски развој, пољопривреду и водопривреду обавља следеће послове:

Прати конкурсе, организује и координира израду пројеката, подноси предлоге пројеката на конкурсима и прати пројекте до њихове реализације. Успoстaвља кoмуникaциjу с лoкaлнoм пoслoвнoм зajeдницoм и пружа свe нeoпхoднe инфoрмaциje и услугe. Успоставља контакте, представља општину Алексинац у контактима са инвеститорима, централним институцијама и другим субјектима надлежним за економски развој. Предузима мере за унaпрeђeње лoкaлнoг eкoнoмскoг рaзвoja, привлaчeње нoвих инвeстициja, пружање пoдршкe прoцeсу инвeстирaњa, пoдршкe лoкaлнoj пoслoвнoj зajeдници, прoмoциje прeдузeтништвa и ствaрaњa прeдуслoвa зa пoвeћaњe квaлитeтa живoтa, eкoнoмскoг рaзвoja општине Алексинац, крoз иницирaњe, упрaвљaњe, нaдзoр и рeaлизaциjу прojeкaтa и oстaлих пoслoвa из oблaсти лoкaлнoг eкoнoмскoг рaзвoja. Осмишљaвa и спрoвoди приврeдне рaзвojне стрaтeгиjе у сардњи са начелником Општинске управе и извршним органима општине Алексинац. Припрeма, спрoводи и нaдглeдa кoнкрeтнe рaзвojнe капацитете и изграђује кaпaцитeтe лoкaлнe aдминистрaциje. Припрeма и спрoводи прoмoтивнe aктивнoсти нa лoкaлнoм, рeгиoнaлнoм, држaвнoм и мeђунaрoднoм нивoу. Одржaвa бaзу пoдaтaкa вeзaних зa ЛEР и успoстaвља стaбилну кoмуникaциjу с пoтeнциjaлним инвeститoримa.

Врши стручне и административно техничке послове за потребе привреде и предузетништва као и друге послове вођења и координирања послова из области локалног економског развоја. Обавља послове маркетинга, припрема материјал у циљу промовисања економског развоја општине на привредним манифестацијама. Организује и ради на изради пројеката како за локалну самоуправу тако и за привреденике и стара се о реализацији пројеката од значаја за локални економски развој. Врши контролу и даје стручна упутства у вези израде пројеката. Сарађује са пројектним агенцијама и стара се о благовремености предаје пројеката надлежним органима. Израђује нацрте и предлоге аката који могу имати утицаја на локални економски развој, а чије доношење је у надлежности Скупштине општине; прати и проучава прописе из области привреде и даје предлоге и мишљења; учествује у изради пројеката општине према инвеститорима, министарствима и донаторима; учествује у изради база података и осмишљавању промотивних материјала од значаја за локални економски развој, пружа сву потребну стручну, односно административно-техничку помоћ заинтересованим инвеститорима.На прописан начин води евиденцију угоститеља и угоститељских објеката у складусаЗаконом о угоститељатву („Сл. Гласник РС“, бр. 17/2019), квартално или на захтев Министрарства доставља у електронској форми податке из евиденције угоститељских објеката. Уноси податке о објектима у CIS и омогућава корисницима доступан приступ CIS-у. Доноси решења о одређивању категорије угоститељског објекта. Израђује нацрте и предлоге акта како би ближе уредио услове за уређење и опремање угоститељскиког објекта и осталих аката који су прописани Законом. Води евиденцију објеката наутичког и ловног туризма, прикупља податке о личности на начин прописан Законом и обавља друге послове у складу са Законом.

Утврђује водне услове из надлежности општине у складу са позитивиним прописима, издаје водне сагласности на основу водних услова. Врши надзор и контролу над применом општинских одлука и других нормативних аката из области водопривреде. Врши надзор над изградњом и реконструкцијом објеката и извођења других радова који могу утицати на промене у водном режиму, врши надзор и контролу правилности изградње и коришћења сеоских водовода, контролише правилност коришћења водотокова и изворишта за водоснабдевање, наводњавање и напајање водом. У сарадњи са одговарајућим службама израђује и ажурира карте извора, бунара и других објеката за снабдевање водом и о томе води ажурирану евиденцију са подацима о квалитету, капацитетима и начину коришћења.

Прати прописе из области пољопривреде. Обавља планско-аналитичке послове из области пољопривреде, шумарства, ловства и рибарства.

Обавља стручне послове за потребе Буџетског фонда за развоје пољопривреде општине Алексинац,прати прописе из области пољопривредне производње у друштвеном и индивидуалном сектору коришћења пољопривредног земљишта, примене научних достигнућа и савремене технологије у пољопривреди (начин и време припреме земљишта, асортиман семена, начин и време обављања сетвених радова, жетве и бербе усева), води евиденцију о обрадивом пољопривредном земљишту, прати појаву елементарних непогода и учествује у утврђивању оштећења усева, прати појаве биљних болести и штеточина и подноси извештај са предлогом мера, прати противградну заштиту на територији општине и подноси извештај о противградној заштити, учествује у поступку експропријације парцела под вишегодишњим засадима и једногодишњим усевима и у поступцима других својинско-правних и стварно-правних односа на непокретностима из надлежности општине, припрема планско-аналитичке материјале за Скупштину општине. Израђује решења о промени намене обрадивог пољопривредног земљишта. Даје потребне информације и упутства, пружа стручну помоћ пољопривредним произвођачима, даје стручно тумачење мера и уредби аграрне политике и упутства о потребној документацији пољопривредним произвођачима при остваривању њихових права и израду пројеката, прати пројекте до њихове реализације, помаже при попуњавау потребне документације. Успоставља контакте и стара се о привлачењу нових инвеститора у општини.

Канцеларија за младе која је у саставу Одељења иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области запошљавања, образовања,спорта,коришћења слободног времена и другим областима од значаја за младе.Учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политике уз сагласности са националном стратегијом за младе и прати њихову имплементацију, даје мишљења о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе општине. Подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења грађана и даје подршку реализацији њихових активности, подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на области значајне за младе, учествује у припреми и реализацији пројеката од значаја за младе, који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење надлежним органима општине. PR Општине који је у саставу Одељења, припрема годишњи и месечне планове комуникације локалне управе са јавношћу. Припрема и доставља саопштења за медије. Организује и води конференције за медије. Припрема, организује и води друге јавне догађаје у раду локалне управе (промотивне скупове, округле столове...). Припрема и објављује вести од значаја за Општину на званичној фејсбук страни и доставља исти материјал администратору.Припрема или учествује у припреми свих врста промотивног материјала локалне управе и за потребе локалног економског развоја (презентације, брошуре и остале промотивне материјале). Стара се о форми свих одговора упућених јавности од стране доносилаца одлука у локалној управи. Стара се о протоколу код пријема гостију и организовања прослава и скупова локалне управе. Припрема и објављује информатор о раду Општинских органа. Прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију, односно доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев решењем, пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових права утврђених Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Учествује у свим фазама израде и реализације пројеката из надлежности Одељења, oд иницијалне до финалне.

Администратори општинске управе који су у саставу Одељења обављају најсложеније информатичке послове, послове увођења и развоја информационог система и предлажу мере за његово функционисање у одељењима, одсецима и службама Управе. Сагледавају потребе за унапређивање постојећих и увођење и коришћење нових информационих система . Учествују у планирању набавке хардвера, системског и апликативног софтвера. Учествују у активностима планирања, развоја и одржавања сервера, локалних рачунара и периферне опреме у одељењима и одсецима Општинске управе општине Алексинац.

Одговорају за функционалну исправност и заштиту рачунара, мреже и мрежне опреме, телекомуникационе опреме и оперативног и апликативног софтвера. Старају се о правима приступа ресурсима и безбедности мреже Општинске управе општине Алексинац. Прате активности корисника из локалне и јавне мреже и спречавaју недозвољене активности. Спроводе мере за функционалну исправност и заштиту информатичке опреме и мрежне инсталације и отклањају кварове на њима. Организују и администрирају логичку структуру мреже, врше повезивање са интернетом и одржавање интернет сервиса.

Прате најновија достигнућа у области информационих система, усавршавају постојећа и уводе нова решења. На основу сагледаних стања и потреба за аутоматском обрадом података предлажу оптимална решења за коришћење аутоматске обраде. Координирају рад између даваоца информатичких услуга и корисника услуга. Учествују у утврђивању информатичких пројектних задатака, прате израду и извршења пројеката.

Обављају послове администрације и одржавања база података. Надгледају имплементацију, тестирање и увођење у редован рад свих база података. Пружају помоћ свим сарадницима при коришћењу база података. Одговорају за обезбеђење, реконструкцију и опоравак база података. Обезбеђују уредну документацију база података.

Старају се о реализацији Стратегије развоја ГИС-а општине Алексинац, предлажу политику развоја ГИС-а и креирају конкретне захтеве за развој ГИС-а. Старају се о пословима прикупљања и одржавања просторних података. Задуженису за сарадњу са јавним предузећима у вези развоја ГИС-а. Активно учествују у стручном делу развоја ГИС-а, моделовању и креирању ГИС база података. Програмирају и праве упите и извештаје везане за ГИС по налогу начелника Општинске управе општине Алексинац. Прикупљају, уносе и ажурирају податке ГИС базе и редовно врше сигурносно снимање података.

Предлажу развој апликативног софтвера за потребе Општинске управе општине Алексинац. Предлажу избор, администрирају системски и апликативни софтвер на рачунарима у Општинској управи општине Алексинац. Предлажу набавку новог хардвера, софтвера и телекомуникационе опреме.

Планирају, израђују и одржавају општински WEB портал.

Врше инсталацију и конфигурацију система и апликативних софтвера на рачунарима корисника; врше администрацију корисничких профила, унос, активацију и доделу одговарајућих права корисницима; обављају административне и техничке послове превентивног и накнадног одржавања рачунарске опреме - рачунара, штампача и осталих рачунарских уређаја; сарађују са сервисима за поправљање рачунарских уређаја и опреме; воде потребне евиденције о стању опреме и вршеним сервисима; врше контролу исправности и редовне контролне прегледе телекомуникационе опреме; отклањају кварове на телефонским линијама, телефаксима, телефонима и секретарским гарнитурама у Општинској управи општине Алексинац; воде евиденцију о структури и распореду телефонске и мрежне опреме; учествују при планирању набавке хардвера, системског и апликативног софтвера; дужни су да штите ауторска права системског и другог софтвера; објављују вести и друге битне информације на WEB портал општине, постављају опрему и врше тонско снимање седница Скупштине општине Алексинац; пружају непосредну информатичку помоћ корисницима у Општинској управи општине Алексинац; непосредно и стално сарађују са администратором ИТ и ГИС; одржавају ГИС систем општине Алексинац (прикупљају, уносе и ажурирају податке ГИС базе и редовно врше сигурносно снимање података);врше фотографисање седница Општинског Већа, Скупштине општине, састанака и догађаја од значаја за Општину Алексинац и прослеђују исти материјал PR Општине.

Прате активности корисника из локалне и јавне мреже и спречавају недозвољене активности. Спроводе мере за функционалну исправност и заштиту информатичке опреме и мрежне инсталације и отклањају кварове на њима.

Запослени у Одељењу обављају и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.