Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

Жалбена комисија

          На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 21/2016) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа („Службени лист општине Алексинац“, број 1/2009), Општинско веће општине Алексинацна седници одржаној дана 08.09.2016. доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

 

Члан 1.

           Овим Решењем образује се Жалбена комисија у општини Алексинац.

Члан 2.

У Жалбену комисију општине Алексинац именују се:

-          Драган Милојевић, дипломирани правник, за председника Жалбене комисије,

-          Драган Јовановић, дипломирани социолог, за члана Жалбене комисије;

-          Сузана Дикић, дипломирани правник, за члана Жалбене комисије.

Члан 3.

Председник и чланови Жалбене комисије именују се на пет година.

Члан 4.

Основни задатак Жалбене комисије као колегијалног органа у јединици локалне самоуправе је да одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.

Члан 5.

Чланови Жалбене комисије општине Алексинац имају право на накнаду за рад по одржаној седнициу складу са Одлуком о накнади трошкова одборницима и другим лицима („Службени лист општине Алексинац“, број 29/2015).

Члан 6.

Стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију врши Служба за скупштинске пословеи Одељење за општу управу и друштвене делатности-Група за заједничке послове (Кадровска служба).

Члан 7.

            Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења.

Члан 8.

           Решење доставити: именованим лицима и Архиви општине Алексинац.

 

II/01Број: 020-227

У Алексинцу, 08.09.2016. године

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

                                                                                                             Председник

                                                                                                Ненад Станковић