Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   

Ташана Јевтић

Начелник Одељења за општу управу и друштвене делатности

Адреса

  • Књаза Милоша 169
  • Алексинац
  • 18220
  • Србија

Контакт

  • 018/804-711
  • 018/804-107

Остале информације

Oдељење за општу управу и друштвене делатности обавља следеће послове:

У области опште управе обавља управне и стручне послове у непосредном спровођењу Закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено општини у области држављанства, матичних књига, брака, личног имена, бирачких спискова, пружа стручну помоћ месним заједницама у вези организације рада њихових органа.

У области друштвене делатности врши послове у остваривању права грађана из области образовања, културе, физичке културе, здравствене и социјалне заштите, информисања, послове из области друштвене бриге о деци и омладине, послове предшколског образовања, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког и студентског стандарда. Припрема програме рада установа и организација и прати њихово спровођење. Врши надзор над радом установа у области друштвене заштите, прати појаве у области развоја и потреба младих и предлаже мере и програме рада, ради на спречавању негативних појава, прати рад удружења, спортских организација, невладиних организација, мањинских права и предлаже одговарајуће мере из тих области.

У области поверених послова обавља послове који се односе на решавање о праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детете, родитељски додатак и дечији додатак. Врши послове у области борачко инвалидске заштите, послове прихвата смештаја и збрињавања избеглих, прогнаних и расељених лица.

У области заједничких послова врши послове овере потписа, рукописа и преписа, издавања радних књижица, пријема и отпреме поднесака и писмена, архивске послове, послове писарнице и услужног центра, одржавања хигијене, комерцијалне послове, одржавање грејања, послове превоза, вођења персоналне евиденције и радних одоса, послове физичког обезбеђења зграде, послове поротивпожарне заштите, дактилографске послове, послове умножавања материјала, послове телефонске централе, снимања седнице, одржавање и руковање средствима опреме.

За извршење одређених послова из изворне надлежности општине као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, за више насељених места образују се месне канцеларије.

  1. Месна канцеларија КАТУН којa обухвата насељенa местa: Катун, Добрујевац, Станци, Црна Бара, Пруговац, Липовац, Дражевац, Доњи Крупац, Бели Брег, Горњи Крупац, Рсовац, Врело и Преконози.
  2. Месна канцеларија ТЕШИЦА којa обухвата насељенa местa: Тешица, Банковац, Грејач, Велики Дреновац, Дашница, Лужане, Моравски Бујмир, Лоћика, Голешница, Копривница, Врћеновица, Мали Дреновац, Честа, Шурић, Кулина, Породин, Вукања, Љуптен и Чукуровац.
  3. Месна канцеларија ЖИТКОВАЦ којa обухвата насељенa местa: Житковац, Горње Сухотно, Доње Сухотно, Нозрина, Беља, Стублина, Моравац, Прћиловица, Горњи Адровац и Доњи Адровац.
  4. Месна канцеларија ТРЊАНЕ којa обухвата насељенa местa: Трњане, Доња Пешчаница, Корман, Витковац, Доњи Љубеш, Срезовац, Горњи Љубеш, Гредетин, Каменица, Крушје, Лознац, Радевац, Јаковље и Горња Пешчаница.

За матично подручје АЛЕКСИНАЦ, које чине насељена места Алексинац, Вакуп, Краљево, Глоговица, Алексиначки Бујмир, Алексиначки Рудник, Бобовиште, Ћићина, Рутевац, Брадарац, Вукашиновац, Делиград, Јасење, Мозгово, Бован и Суботинац, не образују се месне канцеларије, а ти послови обављају се у Одељењу за општу управу и друштвене делатности.

Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана (вођење матичних књига, издавања извода и уверења), састављање смртовница, оверу рукописа, преписа и потписа, давање уверења о чињеницама када је то одређено законом, врши послове пријемне канцеларије, врши административно-техничке и друге послове.

Месна канцеларије обављају послове према стручним упутствима и под надзором Одељења за општу управу и друштвене делатности.

Одељење припрема предлоге аката из своје надлежности.

Врши стручне и административне послове у вези са радом Савета за младе.

Обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.