Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода обавља следеће послове:

Води порески поступак (утврђивање наплату и контролу) локалних јавних прихода, стара се о правима и обавезама пореских обвезника, води регистар обвезника изворних прихода општине, врши утврђивање изворних прихода складу са законом.

Врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилног испуњавања пореске обавезе. Врши обезбеђење наплате, води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника против управних аката донетех у пореском поступку, примењује јединствени информациони системи и води пореско књиговодство за локалне јавне приходе. Пружа стручну и правну помоћ обвезницима по основу локалних јавних прихода, издаје уверења и потврде о чињеницама о којима води службену евиденцију, врши контролу података носиоца права и обавеза и контролу поднесака о праву на пореске олакшице и ослобођења пореских обавеза. Припрема податке за утврђивање стања, као начина и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, висина стопе пореза на имовину и самодоприноса, води евиденцију о висини утврђених обавеза правних и физичких лица, покреће прекршајни поступак из области пореза.

Одељење пипрема предлоге нормативних аката из своје надлежности.

Обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.

Документи

Порез на имовину , осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон представља изорни приход јединице локалне самоуправе. Скупштина јединице локалне самоуправе утврђује висину стопе пореза на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон, до висине највише стопе прописане законом којим се уређују порези на имовину.

Одлука о изменама и допунама одлуке о стопама пореза на имовину 27-16

Одлука о одређивању зона и најопр.зоне 15-13

Одлука о стопама пореза на имовину 15-13

Закључак о коефицијентима 5-13

Закључак о утврђивању просечних цена 22-19

Текст 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here