Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

Јавни позив за подстицајна средства за инвестирање у пољопривредна газдинства за набавку нове опреме за производњу поврћа у заштићеном простору

Oпштинa Алексинац

Фонд за развој пољопривреде општине Алексинац

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подстицајна средства за инвестирање у пољопривредна газдинства

за набавку нове опреме за производњу поврћа у заштићеном простору

 

Право на коришћење подстицаја остварује се за инвестиције у пољопривредна газдинства у виду набавке нове опреме, односно материјала за производњу поврћа у заштићеном простору и то:

-објекат заштићеног простора покривен пластиком (пластеник)

-конструкције за објекте заштићеног простора покривеног пластиком

-вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање објеката заштићеног простора

-фолије за сенчење и спречавње губитака топлоте

-мреже за сенчење објекта

-системи за влажење простора микроорошавњем

 

Право на коришћење подстицаја под условима утврђеним овим конкурсом има физичко лице-носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства на територији општине Алексинац.

Право на коришћење подстицаја немају запослени у општини Алексинац и друга лица чије би  коришћење подстицаја било у супротности са законом.

Подстицаји за инвестиције из ове одлуке утврђују се у износу од 50% вредности реализоване и у потпуности исплаћене инвестиције.

Подстицаји за инвестиције из ове одлуке могу се остварити по кориснику подстицаја у максималном износу од 100.000,00 динара.

Подстицаји се додељују као наменска и бесповратна средства.

Захтев за доделу подстицаја доставља се преко писарнице Општинске управе од 7-15 часова а насловљено на одсек за пољопривреду-Фонд за развој пољопривреде општине Алексинац, Књаза Милоша 169.

Захтев за доделу субвенција подноси се на обрасцу :

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства за набавку нове опреме за производњу поврћа у заштићеном простору

Потребна документација која је обавезна уз подношење Захтева за одобравање подстицаја:

1)      потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал потврда и не старија од 6 (шест) месеци)

2)      фискални исечак и готовински рачун за опрему која је већ купљена (оригинал рачуни)

3)      профактура за опрему која ће се купити

4)      фотокопија текућег рачуна у банци

5)      фотокопија личне карте

6)      потврда о уплаћеној административној такси

 

Конкурс је отворен од01.10.2013. године до 31.10.2013. године.

 

Подстицаји се остварују за опрему купљену од 01.01.2013. године до 15.11.2013. године.

 

Подстицаји се остварују по редоследу подношења Захтева до износа опредељених финансијских средстава.

Подносиоци захтева који су доставили профактуре дужни су да опрему наведену у захтеву купе најкасније до 15.11.2013. године (ако су доставили профактуру) и доставе:       

$1·         фискални исечак и готовински рачун (оригинал рачуни)

Подносиоцима захтева који достављају профактуре субвенција ће се исплатити у износу 50% од вредности опреме наведене у профактури у случају да дође до промене цене у моменту куповине.

Уколико не доставе рачуне у предвиђеном року губе право на субвенцију и право на субвенцију добија следећи кандидат испод црте.

 

Предност у остваривању подстицаја имају пољопривредна газдинства која нису користила средства Фонда за развој пољопривреде у 2012. години и протеклом периоду 2013. године.

Финансијска средства предвиђена за реализацију конкурса износе 500.000,oo динара.

Подносилац захтева може да поднесе само један захтев и то за једну или више врста опреме.

Испуњеност услова за доделу подстицаја утврђује Комисија Фонда  коју именује председник Општине Алексинац, а на основу захтева и прилога уз захтев.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Непотпуни и неблаговремени захтеви као и захтеви са документацијом која не испуњава услове конкурса неће бити разматрани.

Корисник подстицаја дужан је да:

1)      опрему која је предмет инвестиције за коју је остварио постицаје користи у складу са предвиђеном наменом

2)      опрему која је предмет инвестиције и за коју је остварио подстицаје не отуђи и не даје другим лицима у закуп, у року од две године од дана исплате постицаја

3)      сву документацију која се односи на инвестицију чува најмање две године од дана исплате постицаја

4)      омогући вршење контроле на лицу места у периоду од две године од дана исплате подстицаја од стране Комисије Фонда.

 

Корисник подстицаја за кога се утврди да није поступао у складу са наведеним дужан је да врати примљени износ подстицаја и губи право на подстицаје  Фонда за развој пољопривреде у наредне 3 (три) године

Образац: Захтев за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства за набавку нове опреме производњу поврћа у заштићеном простору

можете преузети у згради Oпштинске управе Алексинац, канцеларија бр. 32 или на сајту www.aleksinac.org

Све потребне информације се могу добити у канцеларији бр.32 Општинске управе Алексинац или на телефон 018 804711, локал 157.

 

Број:320-117

У Алексинцу,

01.10.2013.године

 

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                 Ненад Станковић

 

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства за набавку нове опреме за производњу поврћа у заштићеном простору