Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Почела примена Закона о озакоњењу

OZAKONJENJE OBJEKATAОдељење за привреду Општинске управе општине Алексинац донело је прво решење о озакоњењу, у складу са новим Законом о озакоњењу. Законом о озакоњењу објеката („Сл.Гласник РС“, бр.96/2015), уређују се услови, поступак и начин озакоњења објеката, односно делова објеката изграђених без грађевинске дозволе, односно без одобрења за изградњу. У циљу његове успешне примене, на предлог грађевинске инспекције, усвојен је и Програм пописа нелегалних објеката на територији Општине, по зонама и са динамичким планом пописа, а формирана је и Комисија за попис незаконито изграђених објеката, која има задатак да у наредних годину дана попише све бесправно саграђене објекте на територији општине Алексинац.

Овај закон управо предвиђа да незаконито изграђени објекти, за које није поднет захтев за легализацију по раније важећим законима, буду пописани од стране општинских комисија. С тим у вези, неопходно је припремити и комисији доставити на увид грађевинске дозволе, решења о легализацији, или доказ о поднетом захтеву за легализацију, као и омогућити комисији несметано евидентирање свих објеката за које нису достављени докази да су изграђени у складу са грађевинском дозволом, односно легализовани у складу са раније важећим законом о легализацији.

Да би неки објекат био озакоњен неопходно је платити таксу за озакоњење, која је прописана у зависности од површине објекта (до 100m2 - 5.000 динара, 100-200m2 - 15.000 дин., 200-300m2- 20.000 дин., односно 50.000 динара за објекте преко 300m2), као и поднети извештај о затеченом стању са елаборатом геодеских радова израђеног од стране овлашћене пројектантске куће.

Треба рећи да Закон није оставио могућност избора власницима објеката - сви бесправно изграђени објекти предмет су озакоњења. Због тога, за све назаконито саграђене објекте поступак озакоњења аутоматски се покреће доношењем решења о уклањању од стране грађевинског инспектора,док се рушење незаконито изграђеног објекта, у смислу овог Закона, неће извршавати све до правоснажно окончаног поступка озакоњења.

Добијањем решења о озакоњењу, нелегално изграђени објекти могу бити уписани у јавну евиденцију непокретности (катастар непокретности), односно могу бити предмет правног промета - наслеђивања, продаје, уписа хипотеке итд.

Према овом закону, предмет озакоњења је:

- објекат за који је поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, до 29.јануара 2014.године;

- објекат изграђен на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, на којима је приликом извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта;

- објекат за који није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, а који је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015.године, под условима прописаним овим Законом;

- објекат за који је поднет захтев у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе („Сл.Гласник РС“, бр.25/13 и 145/14), за које поступак није правоснажно окончан;

- објекат на коме је уписано право својине у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе, под условима прописаним овим Законом.

Захтеви за легализацију поднети до 29. јануара 2014. године, сматрају се захтевима у смислу овог Закона.

За додатне информације можете се обратити Одељењу за инспекцијске послове Општинске управеАлексинац, канцеларија бр.25, као и путем телефона: 804 711 - локал 180.       

               

Одељење за инспекцијске послове

ОУ Алексинац

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here