Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Општина Алексинац

Фонд за развој пољопривредеопштине Алексинац

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

о условима и начину коришћења подстицаја за меру

Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Овим Јавним позивом се прописују услови и начин остваривања подстицаја за меру Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

Листа могућих инвестиција у оквиру мере

  Шифра инвестиције Назив инвестицијe
Сектор млеко 101.1.1. Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза
101.1.3. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације
101.1.5. Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; косилице; превртачи сена)
101.1.9. Машине за примарну обраду земљишта
101.1.10. Машине за допунску обраду земљишта
101.1.11. Машине за ђубрење земљишта
101.1.12. Машине за сетву
101.1.13. Машине за заштиту биља
101.1.17. Машине и опрема за наводњавање усева
Сектор воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће 101.4.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе
101.4.2. Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу
101.4.6. Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при производњи у заштићеном простору
101.4.19. Машине за примарну обраду земљишта
101.4.20. Машине за допунску обраду земљишта
101.4.21. Машине за ђубрење земљишта
101.4.22. Машине за сетву
101.4.23. Машине за садњу
101.4.24. Машине за заштиту биља
101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева
Сектор остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др) 101.5.1. Машине за примарну обраду земљишта
101.5.2. Машине за допунску обраду земљишта
101.5.3. Машине за ђубрење земљишта
101.5.4. Машине за сетву
101.5.5. Машине за садњу
101.5.6. Машине за заштиту биља
101.5.10. Машине и опрема за наводњавање усева
Сектор пчеларство 101.6.1. Набавка нових пчелињих друштава
101.6.2. Набавка опреме за пчеларство
101.6.3. Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава

Инвестиције и трошкови за које се одобравају подстицаји дати су Прилогу 1 – Табела - Подстицаји и прихватљиве инвестиције за меру Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

Подстицајима се не надокнађују:

 • порези, укључујући и порез на додату вредност;
 • царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;
 • трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;
 • трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови;
 • трошкови куповине, односно закупа земљишта;
 • трошкови куповине половне опреме, механизације и материјала;
 • допринос у натури (сопствени рад и материјал).

Услови за остваривање права на подстицаје

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

Добављач не може бити физичко лице.

Општи услови за одобравање права на подстицаје

Лице остварује право на одобравање подстицаја ако:

1) има пребивалиште и производњу на територији општине Алексинац;

2) је у потпуности реализовало инвестицију која је предмет захтева за одобравање подстицаја у складу са овим Јавним позивом у периоду од 1. августа 2018. године до дана подношења захтева;

3) за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

4) је измирило доспеле пореске обавезе;

5) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица;

6) по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених за ову намену.

Посебни услови за одобравање права на подстицаје

Лице које испуњава опште услови за одобравање права на подстицаје остварује право на исплату подстицаја и ако:

1) у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом биљних култура:          

 • житарица;
 • индустријског биља;
 • ароматичног, зачинског и лековитог биља;
 • поврћа;
 • воћа;
 • грожђа;
 • цвећа;
 • има производњу печурака.

2) инвестиција је везана за производњу одговарајуће врсте наведених биљних култура на пољопривредном земљишту;

3) у случају када корисник није власник катастарских парцела и објеката који су предмет инвестиције за коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем који је физичко лице или министарством надлежним за послове пољопривреде на период закупа, односно коришћења од најмање пет година, почев од календрскe године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја;

4) корисник подстицаја је дужан да наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од три године од дана набавке опреме, односно у року пет година од дана набавке машина и механизације;

5) у Регистру има пријављен сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају);

6) животиња која је предмет захтева је обележена и регистрована у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

7) ако је власник животиње која је предмет захтева или је власник животиње члан његовог породичног пољопривредног газдинства;

8) квалитетна приплодна грла говеда која су предмет захтева користи за даљу репродукцију на свом пољопривредном газдинству најмање три године од дана набавке;

9) квалитетна приплодна грла оваца/коза, која су предмет захтева, користи за даљу репродукцију на свом пољопривредном газдинству најмање две године од дана набавке;

10) пчелиња друштва која су предмет захтева не отуђи најмање две године од дана набавке.

Посебни услови по секторима

Сектор млека

Прихватљиви корисници су:

 • пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ 1 - 19 млечних крава;
 • у случају набавке нових машина и опреме за наводњавање, поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ максимално 100 млечних крава;
 • у случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних приплодних грла говеда млечних раса, односно 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза.

Сектор воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

Прихватљиви корисници су који имају:

 • мање од 2 ха јагодичастог воћа, односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1- 50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе;
 • у случају подизања нових засада воћака и винове лозе, имају на крају инвестиције:         0,1-50 hа јагодастих врста воћака, 0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе;
 • у случају подизања нових засада воћака и винове лозе су набављене стандардне и стандардне СА саднице или сертификоване саднице воћака и винове лозе, и набављене су од правног лица, односно предузетника уписаних у Регистар произвођача садног материјала;
 • имају мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа производње поврћа на отвореном простору.

Сектор остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др)

Прихватљиви корисници су:

 • пољопривредна газдинства која имају имају мање од 50 ха земљишта под осталим усевима;
 • за инвестиције за набавку машина и опреме за наводњавање прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која имају мање од 100 ха земљишта под осталим усевима.

Сектор пчеларства

 • у сектору пчеларства прихватљиви корисници треба да имају 5-500 кошница.

Начин остваривања права на подстицаје

Физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства покреће поступак за остваривање права на подстицаје подношењем захтева за исплатуподстицаја Општинској управи у периоду од 13. јуна 2019. године до утрошка опредељених финансијских средстава или најкасније до 12. јула 2019. године.

Захтев се подноси на обрасцу - Захтев за исплату подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2019. години, који је одштампан уз овај Јавни позив и чини његов саставни део.

Исти подносилац захтева може поднети само један захтев за исплату подстицаја, с тим да тај захтев може обухватити један или више подстицаја, односно једну или више инвестиција из Табеле.

Уз Захтев подносилац захтева доставља:

 1. потврду о активном и комерцијаном статусу газдинства;
 2. извод из Регистра пољопривредних газдинстава Подаци о структури биљне производње (за сектор воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће и сектор остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др);
 3. извод из Регистра пољопривредних газдинстава Подаци о сточном фонду (за сектор млеко и сектор пчеларство);
 4. рачун за набавку предметне инвестиције (оригинал);
 5. отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице, односно међународни товарни лист ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције (оригинал);
 6. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак (оригинал);
 7. јединствену царинску исправу ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;
 8. уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежне пореске управе;
 9. уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;
 10. фотокопију личне карте;
 11. фотокопију текућег рачуна у банци;
 12. потврду о уплаћеној административној такси.

За подстицаје у оквиру инвестиције 101.1.1. Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и козапоред наведене документације уз захтев се подноси и:

 1. педигре за грла која су предмет захтева;
 2. уверење о здравственом стању животиња, оверено од стране надлежног ветеринарског инспектора;
 3. фотокопије пасоша за грла говеда;
 4. извод из Регистра пољопривредних газдинстава - чланови, у случају да носилац пољопривредног газдинства није власник грла.
 5. Подаци о газдинству из Централне базе за обележавање животиња оверено од стране овлашћене ветеринарске организације за приплодна грла говеда и оваца.

За подстицаје у оквиру инвестиције 101.4.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозепоред наведене документације уз захтев се подноси и:

 1. уговор о закупу, односно коришћењу ако је производни засад подигнут на закупљеном земљишту или земљишту за које је склопљен уговор о коришћењу оверен код надлежног органа;
 2. јединствена царинска исправа (за увозне саднице);
 3. декларација о квалитету садног материјала;
 1. сертификат о производњи садног материјала.

За подстицаје у оквиру сектора пчеларство поред наведене документације уз захтев се подноси и:

 1. извод из евиденције о регистрацији пчелињака и пчелињих друштава на газдинству из Централне базе за обележавање животиња оверен од стране овлашћене ветеринарске организације, у складу са законом којим се уређује ветеринарство (пријава стања у априлу 2019);
 2. извод из Регистра пољопривредних газдинстава - чланови,у случају да носилац пољопривредног газдинства није власник кошница.

За подстицаје у оквиру инвестиције 101.6.1 Набавка нових пчелињих друштава поред наведене документације уз захтев се подноси још и:

 1. Уверење о здравственом стању купљених пчела;
 2. Потвда о извршеној пријави/одјави кошница оверена од стране овлашћене ветеринарске организације.

За инвестицију101.1.1. Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза подстицаји се односе на подршку за набавку квалитетних приплодних:

1) грла говеда, и то:

 • јуница млечних раса старости од 12 до 31 месец у моменту издавања рачуна о набавци,

2) грла оваца и коза, и то:

 • оваца - двиски старости од 6 до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,
 • коза - двиски старости од 6 до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,
 • двисци старости од 6 до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци.

Максимални износи подстицаја по квалитетном приплодном грлу јесу:

1) за набавку јунице 140.000 динара;

2) за набавку двиске - овце и козе 20.000 динара;

3) за набавку двиска- 30.000 динара.

Стручна служба Одсека за пољопривреду и водопривреду врши административну обраду захтева, провером података из захтева и документације приложене уз захтев. Утврђује да ли су потпуни, поднети на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени. Захтеви се обрађују по редоследу њиховог пристизања. Захтев поднет од стране лица које у складу са законом и условима јавног позива нема право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, захтев послат факсом или поштом и електронском поштом, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у текућој календарској години, Одсек одбацује без даљег разматрања. После административне провере, прихватљиви захтеви ће бити проверени на лицу места. Провера ће се вршити методом случајног узорка. Захтеви који су прихватљиви и испуњавају услове ће се одобравати по систему прво пристиглих захтева до утрошка расположивих средстава.

Након административне провере и провере на лицу места Стручна служба подноси извештај Комисији за расподелу средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Алексинац која утврђује предлог одлуке о расподели средстава председнику општине. Председник Општине доноси одлуку о расподели средстава.

Корисник подстицаја је дужан да омогући вршење контроле на лицу места у року од три године од дана набавке опреме, односно у року пет година од дана набавке машина и механизације, три године за квалитетна приплодна грла говеда, две године за квалитетна приплодна грла оваца/коза и две године за пчелиња друштва од дана набавке.У случају угинућа или принудног клања квалитетног приплодног грла и угинућа пчелињег друштва у наведеном периоду, корисник подстицаја није дужан да врати подстицајна средства ако у року од 30 дана од дана угинућа или принудног клања, Општинској управи исто пријави и достави доказ издат од стране надлежне ветеринарске службе. Корисник подстицаја за кога се утврди да није поступао у складу са наведеним дужан је да врати примљени износ подстицаја и губи право на подстицаје Фонда за развој пољопривреде у наредне три године.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност. Ако је корисник подстицаја сам извршио увоз предмета инвестиције, вредност реализоване прихватљиве инвестиције представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи.

Подстицаји сe исплaћуjу по редоследу подношења уредно поднетих захтева дo износа опредељених финансијских средстава.

Опредељена финансијска средства за 2019. годинуза меру Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава износе 12.000.000 динара.

Корисник може конкурисати за подстицај у оквиру једне или више инвестиција при чему је максимални износ подршке по кориснику 450.000 динара.

           

Интензитет помоћи

Интензитет помоћи по секторима износи:

Сектор: Млеко

 • За инвестицију 101.1.1Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и козаизнос подстицаја по кориснику износи 75% прихватљивих трошкова.
 • За остале инвестиције у оквиру овог сектора износ подстицаја по кориснику износи 60% прихватљивих трошкова.

Сектор: Воће, грожђе, поврће, хмељ (укључујући печурке) и цвеће

 • За инвестицију 101.4.1 Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове износ подстицаја по кориснику износи 75% прихватљивих трошкова.
 • За остале инвестиције у оквиру овог сектора износ подстицаја по кориснику износи 60% прихватљивих трошкова.

Сектор: Остали усеви

 • За све инвестиције у оквиру овог сектора износ подстицаја по кориснику износи 60% прихватљивих трошкова.

Сектор: Пчеларство

 • За све инвестиције у оквиру овог сектора износ подстицаја по кориснику износи 75% прихватљивих трошкова.

Уверења и потврде која се достављају уз захтев за исплату подстицаја не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно Извод из евиденције о регистрацији пчелињака и пчелињих друштава на газдинству из Централне базе о обележавању животиња, оверен од стране овлашћене ветеринарске организације, у складу са законом којим се уређује ветеринарство (пријава стања у априлу 2019) је прихватљив од дана пријаве стања до дана подношења захтева.

Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим Јавним позивом није прописано другачије.

Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Накнадна допуна документације није могућа.

Пријава на Јавни позив је од 13. јуна 2019. године и Јавни позив је отворен до утрошка опредељених финансијских средстава или најкасније до 12. јула 2019. године.

Текст Јавног позива и образац Захтева за исплату подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2019. години се може преузети у згради Oпштинске управе Алексинац, канцеларија бр.32 или на сајту www.aleksinac.org

Додатне информације на телефон 018/809-040 од 7 до 15 часова.

II Број: 320-17

У Алексинцу,

03.06.2019.године

                                                       ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                               Ненад Станковић

ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Захтев за исплату подстицаја

Изјава подносиоца захтева

Табела пријављених инвестиција трошкова