Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

На основу Закључка председника општине Алексинац, IIБрој: 464-91/2-2022 од 08.06.2022. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности, расписује други

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Предмет закупа је:

  1. пословни простор изграђен на кп.бр.1297 КО Тешица у склопу дома Месне заједнице Тешица, који је према листу непокретности укупне површине 104 м2, a од чега корисне површине69,55 м2, са наменом за обављање угоститељске делатности уз напомену да изабрани најповољнији понуђач је у обавези да:

- обезбеди право службеног пролаза кроз кп.бр.1297/4;

- да о свом трошку пословни простор приведе намени и уреди ради обављања делатности, и

- да до постављања контролног бројила, у договору са МЗ Тешица, регулише плаћање утрошка електричне енергије.

       Јавно отварање писмених понуда биће одржано 01.07.2022. године са почетком у 12,00 часова у канцеларији Месне заједнице Тешица .

- Минимални почетни износ закупнине за пословни простор износи 220,00 динара по м2.

УСЛОВИ УЧЕШЋА:

            - право учешћа имају предузетници и правна лица;

             - пословни просторсе издаје у закуп на одређено време од 5 . година;

             - пријаве се подносе до 30.06.2022. године, непосредно или поштом на адресу канцеларија Месне заједницеТешица а благовременом понудом сматраће се она понуда која је достављена непосредно Месној заједници Тешица или послата поштом закључно са даном који је одређен као рок за достављање понуда;

            - за учешће у поступку прикупљања писмених понуда на име депозита уплаћује се износ од 1.000,00 динара, на жиро рачун број 840-742155843-80, позив на број 97 92-002;

              - поступак се сматра успелим и у случају достављања једне исправнеи уредне пријаве ако учесник прихвати почетну висину закупнине, у супротном губи право на враћање депозита;

            - уговор о закупу са најповољнијем понуђачем закључује се у року од 5 дана од дана достављања документације о окончаном поступку прикупљања писмених понуда Одсеку за имовинско правне послове Општинске управе општине Алексинац ;

            - основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине;

- закупац је дужан да висину закупнине из понуде плаћа месечно, најкасније до 20-ог у месецу за текући месец;

-Закуподавац задржава право да сваке године увећа закупнину утврђену уговором о закупу, имајући у виду тржишну висину закупнине за одређену локацију, у складу са ст. 1. и 2. члана 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда

           - у случају да најповољнији понуђач не закључи Уговор о закупу у року од пет дана од дана достављања документације о окончаном поступку прикупљања писмених понуда Одсеку за имовинско правне послове Општинске управе општине Алексинац, сматраће се да је одустао од закупа, губи право на повраћај депозита, а поступак издавања пословног простора ће се поновити;

- учесницима који нису дали најповољнију понуду, депозит се враћа у року од 5 дана од дана достављања документације о окончаном поступку отварања понуда, а најповољнијем понуђачу депозит се урачунава у цену закупа;

- закупац не може пословни простор или његов део издати у подзакуп;

- закупац сноси трошкове текућег одржавања пословних просторија, док је за адаптацију и инвестиционо одржавање потребна сагласност закуподавца у складу са Уредбом.

- пословни простор издаје се у закуп у виђеном стању;

- пословни простор се може разгледати сваког радног дана од 8 до 15 часова;

- оглас објавити на огласној табли МЗ Тешица, огласној табли Општинске управе Општине Алексинац, средству јавног информисања и на сајту општине.

Пословни простор не може добити у закуп правно лице, предузетник или физичко лице које дугује Општини закупнину по претходним уговорима.

Пријава која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, као и изјаву о прихватању услова из огласа.

             Подносиоци неблаговремених или непотпуних пријава не могу учествовати у поступку јавног надметања.

                                                Комисија за спроводење поступка давања у                          закуп непокретности                                                                                                       

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here