Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Ј А В Н И П О З И В О условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње

На основучлана 69. став.1 тачка 24. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, 29/2018), члана 7. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 22/2012) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Алексинац за 2020. годину III /07 Број:320-7/2 од 21.05.2020. године

Председник општине Алексинац расписује

Ј А В Н И П О З И В

О условима, начину и обрасцу захтева за остваривање

права на регрес за премију осигурања за усеве, плодове,

вишегодишње засаде, расаднике и животиње

Овим Јавним позивом ближе се прописују услови, начин остваривања права на регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње (у даљем тексту: регрес), као и образац захтева за остваривање права на регрес.

УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Лица која остварују право на подстицаје

Право на коришћење регреса има физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава са активним статусом.

Општи услови за остваривање права на подстицаје

Лице остварује право на регрес ако:

 1. има пребивалиште и производњу на територији општине Алексинац;
 2. корисник је код друштва за осигурање осигурао:
 • усеве и плодове од ризика умањења приноса;
 • расаднике и младе вишегодишње засаде пре ступања на род од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава;
 • животиње од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава.
 1. извршено плаћањe укупне премије осигурања до дана подношења захтева за остваривање права на регрес;
 2. за регрес за који подноси захтев, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да исти подстицај није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 3. нема неизмирених обавеза према општини Алексинац, по основу раније остварених подстицаја;
 4. је измирило доспеле пореске обавезе;
 5. по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених овим Јавним позивом.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕС

Захтев за остваривање права на регрес

Право на регрес остварује се тако што се захтев за остваривање права на регрес (у даљем тексту: Захтев), подноси Општинској управи општине Алексинац - Одсек за пољопривреду и водопривреду (у даљем тексту: Одсек).

Захтев се подноси једанпут годишње за осигуране културе, односно животиње од 12.октобра до утрошка опредељених средстава или најкасније до 30. октобра текуће године, на Обрасцу - Захтев за остваривање права на регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње у 2020. години, који је одштампан уз овај Јавни позив и чини његов саставни део.

Читко попуњен и потписан образац захтева са прописаном документацијом доставља се преко лично писарнице општинске управе општине Алексинац.

Рок за подношење захтева за остваривање права на подстицаје

Захтев за остваривање права на регрес у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 12. октобра до утрошка опредељених финансијских средстава или најкасније до 30. октобра 2020. године.

Документација уз захтев

Уз захтев за остваривање права на регрес подноси се:

 1. 1.Потврда о активном и комерцијаном статусу газдинства;
 2. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава Подаци о структури биљне производње (ако су усеви и плодови, расадници и млади вишегодишњи засади предмет осигурања);
 3. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава Подаци о сточном фонду(ако су животиње предмет осигурања);
 4. Подаци о газдинству из Централне базе података о обележавању животиња за говеда или Потврда о обележавању животиња за остале животиње оверена од стране овлашћене ветеринарске организације (ако су животиње предмет осигурања);
 5. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - чланови,у случају да носилац пољопривредног газдинства није власник животиња које су предмет осигурања;
 6. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежне пореске управе;
 7. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;
 8. Полиса осигурања издата од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 1. новембра претходне до 30. октобра текуће године на којој је носилац регистрованог пољопривредног газдинства евидентиран као осигураник (оригинал);
 9. Потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања (оригинал);
 10. Фотокопија личне карте;
  1. Фотокопијанаменског рачуна уписаног у Регистар;
 11. Потврда о уплаћеној административној такси.

Форма документације

Уверења и потврде које се достављају уз Захтев за остваривање права на подстицаје не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно Полиса осигурања и Потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања може бити од 1. новембра претходне године до дана подношења Захтева.

Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Сва документа која се достављају уз захтев у складу са Јавним позивом морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији. Документација под редним бројем 8. Полиса осигурања издата од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 1. новембра претходне до 30. октобра текуће године на којој је носилац регистрованог пољопривредног газдинства евидентиран као осигураник и документација под редним бројем 9. Потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања прилажу се у оригиналу.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Прибављање података по службеној дужности

За подносиоце непотпуних захтева орган по службеној дужности, уз сагласност подносиоца захтева, од надлежних органа прибавља податке о којима се води службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак, а за осталу документацију биће позвани да изврше допуну уроку од 8 дана од дана пријема позива. Уколико подносиоци непотпуних захтева у наведеном року не допуне документацију, захтеви ће бити одбијени као непотпуни. Захтеви који су допуњени у року биће разматрани тек након достављања документације која је тражена уз поштовање ЗОУП-а.

Административна обрада захтева

Стручна служба Одсека за пољопривреду и водопривреду врши административну обраду захтева, провером података из захтева и документације приложене уз захтев, као и службених евиденција. Утврђује да ли су потпуни, поднети на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени. Захтеви се обрађују по редоследу њиховог пристизања. Захтеви који су прихватљиви и испуњавају услове ће се одобравати по систему прво пристиглих захтева до утрошка расположивих средстава, при чему предност у остваривању права на подстицај имају подносиоци захтева који нису користили средства Програма у оквиру мере Управљање ризицима у претходне три године. Уколико након одобравања подстицаја таквим корисницима преостану средства одобраваће се средства подносиоцима захтева који су користили средства 2017. године a нису користили средства 2018. и 2019. године, након тога подносиоцима захтева који су користили средства средстава 2018. године а нису користили средства 2019. године и на крају подносиоцима захтева који су користили средства 2019. године, такође по систему прво пристиглих захтева.Уколико је у наведеном периоду од три године извршена промена носиоца пољопривредног газдинства, па је у том случају други члан пољопривредног газдинства носиоц, контролисаће се да ли је газдинство са датим бројем пољопривредног газдинства користило средства тј. газдинства која нису користила средства како је наведено имаће предност у остваривању права на подстицај.

Председник општине одлуком утврђује право на коришћење регреса и износ регреса који се додељују, а на основу предлога Комисије за давање предлога за расподелу средстава буџетског фонда за развој пољопривреде општине Алексинац.

Регреси се исплаћују по редоследу подношења захтева како је наведено у јавном позиву, а до износа опредељених финансијских средстава. Ако је више захтева поднето у исто време, редослед исплате регреса одређује се према времену пријема захтева у општинској управи.

Захтев поднет од стране лица које нема право на регрес, преурањен и неблаговремен захтев, захтев послат факсом или електронском поштом, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у току трајања конкурса, Одсек одбацује без даљег разматрања.

Укупна расположива средстава по Јавном позиву

          

Финансијска средства предвиђена за реализацију Јавног позива износе 500.000динара.

Износ подстицаја

Регрес се остварује за површине односно животиње пријављене у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој, у износу од 60% од висине премије осигурања, без урачунатог пореза на премију неживотног осигурања.

Максимални износ подршке по кориснику је 100.000 динара.

Информације

Јавни позив о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње у 2020. години, објављује се на огласној табли Општинске управе општине Алексинац, као и на званичној интернет страници општине Алексинац www.aleksinac.org. Текст Јавног позива и образац Захтева за коришћење регреса могу се преузети у згради Oпштинске управе Алексинац, канцеларија бр.32 или званичној интернет страници општине Алексинац.

Додатне информације на телефон 018/809-040 од 7 до 15 часова.

II Број:320-61

Датум: 28.09.2020. год.         

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                               Далибор Радичевић

 

ЗАХТЕВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ОСИГУРАЊА

ИЗЈАВА

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here