Штампа

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ
расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада са територије општине Алексинац, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.
Јавни радови се организују на подручју општине Алексинац, које према степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе припада:
- четвртој групи (степен развијености испод 60% републичког просека) и девастираним подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека).
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова са незапосленим лицима која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Служба Алексинац, која припадају некој од следећих категорија:
- млади до 30 година живота, вишкови запослених, старији од 50 година, лица без квалификација и нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци а посебно незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци), млади у домском смештају, млади у хранитељским породицама, млади у старатељским породицама и жртве породичног насиља.
Категорија младих у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама подразумева младе до 30 година старости који су имали или имају статус младих у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама.
Такође, у програме и мере активне политике запошљавања потребно је укључивати и остала теже запошљива лица из посебно осетљивих категорија незапослених као што су: жене (посебно жене жртве трговине људима), избегла и расељена лица, повратници према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју, бивши извршиоци кривичних дела и сл. на начин којим се омогућава њихова интеграција на тржиште рада.

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА