Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018. ГОДИНИ

На основу члана18. и члана 19.став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/2014, 58/2015), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. Гласник РС“ бр.126/2014, 16/2016) Одлуке о буџету општине Алексинац за 2018. годину („Службени лист општине Алексинац бр.25/2017) Општинско веће општине Алексинац, на седници одржаној 30.01.2018. године доноси Одлуку о расписивању Конкурса у форми јавног позива који ће бити објављен у дневним новинама и на сајту општине Алексинац  

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ  РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018. ГОДИНИ

I Намена средстава за остваривање јавног интереса

            Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Алексинац у 2018. години (у даљем тексту: Конкурс) расписује се за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја. Средства се одобравају за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама и електронским медијима које се дистрибуирају или емитују на територији Општине Алексинац  и од посебног су значаја за јавно информисање грађана, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија.

Конкурс се расписује са циљем да медији буду средство информисања, едукације, дијалога и партиципације грађана у остваривању приоритета дефинисаних стратешким документима, као и у циљу истинитог, непристрасног, правовременог и потпуног информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана општине Алексинац. На такав начин дефинисан оквир подразумева да су:

1)    Медијски садржаји који доприносе афирмацији интерактивног учешћа грађана у побољшању рада локалне самоуправе;

2)    Медијски садржаји значајни за привредни развој и стварање повољног привредног амбијента на територији Општине Алексинац;

3)    Медијски садржаји из области образовања и науке који афирмишу рад образовних институција Општине Алексинац;

4)    Медијски садржаји у области културе и очувања културног наслеђа Општине Алексинац;

5)    Медијски садржаји намењени младима, који промовишу стручна и научна достигнућа, здрав начин живота, ненасиље и спорт на територији Општине Алексинац;

6)    Медијски документарно-образовни садржаји у домену људских права и слобода; право на рад (програмски садржаји о родној равноправности, запошљавању, старим занатима, траженим образовним профилима, иновацијама и програмима у области запошљавања);

7)    Специјализовани медијски садржај едукативног типа из области пољопривреде и руралног развоја на територији сеоског подручја Општине Алексинац;

8)    Специјализовани медијски садржај едукативног типа из области борбе против корупције, као и истраживачки медијски програми у области борбе против корупције;

9)    Медиjски садржаји значајни за инклузију особа са инвалидитетом на територији Општине Алексинац;

10)  Медијски садржаји посвећени енергетици, комуналним темама, као и промовисању енергетске ефикасности и примера добре праксе на територији Општине Алексинац;

11)  Медијски садржаји из области заштите животне средине (едукативни програми, промоција и заштита природних ресурса Алексинца и околине);

12)  Информативно-образовни медијски садржаји из области безбедности и унапређења стања безбедности на територији општине Алексинац.

II Износ средстава опредељених за конкурс

            Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса из области јавног информисања из буџета Општине Алексинац износи 5.000.000,00 динара.

            Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 20.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 1.000.000,00 динара.

III Право учешћа на конкурсу има:

  • Издавач медија који је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила Агенције за привредне регистре;
  • Правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

           

Право учешћа на конкурсу НЕМАЈУ:

  • Издавачи медија који се финансирају из јавних прихода;
  • Издавачи медија који су у претходном периоду добили средства од општине Алексинац, намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднели наративни и финансијски извештај о реализацији програма односно пројеката.

Под медијем се, у смислу Закона о јавном информисању и медијима, подразумевају дневне и периодичне новине, сервисне новинске агенције, радио програм и телевизијски програм и електронска издања тих медија, као и самостална електронска издања (уређивачки обликоване интернет странице или интернет портали), регистровани у Регистру медија, у складу са Законом.

На конкурсу се може учествовати само са једним пројектом.

Пројекат, у смислу Закона, подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровски и временски) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања.

Издавач више медија може конкурисати са по једним пројектом за сваки медиј.

Максимални износ који се може доделити по једном пројекту је 80% вредности пројекта.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација траје до 31.12.2018. године.

IV Критеријуми за оцену пројекта

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс:

            1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари општи јавни интерес у области јавног информисања.

            2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким  медијским стандардима.

            На основу критеријума из става 1. тачка 1)  овог члана, посебно се оцењује:

1)    Значај пројекта са становишта:

-        остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

-        остваривање намене конкурса;

-        усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

-        идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

-        заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2)    Утицај и изводљивост са становишта:

-        Усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

-        Степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

-        Мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

-        Разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

-        Степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3)    Капацитети са становишта:

-        Степена оргнизационих и управљачких способности предлагача пројекта;

-        Неопходних ресурса за реализацију пројекта;

-        Стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4)    Буџет и оправданост трошкова са становишта:

-        Прецизности и разрађености буџета пројекта, (усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима);

-        Економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

                  На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана,  посебно се оцењује:

1)    Да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;

2)    Доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

            Конкурсна Комисија ће приликом оцењивања пројеката, поред испуњености горе наведених критеријума, оцењивати и критеријум остваривање јавног интереса у области јавног информисања од локалног значаја у складу са Законом о локалној самоуправи. Комисија ће оцењивати и посебно вредновати начин на који су се медији представили у претходној и ранијим годинама (они медији који су добили средства из буџета општине Алексинац путем јавног конкурса), не само у смислу обавезног правдања средстава већ у смислу квалитета програма/пројекта који су реализовали (да ли су испуњени циљеви, да ли је реализовано више него што је понуђено, да ли су грађани и циљне групе задовољне и сл.).

           

V Рокови

            Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Народне новине“. Даном објављивања конкурса у дневном листу биће објављен и на званичној интернет презентацији Општине Алексинац, на адреси: www.aleksinac.org.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве учесника конкурса који није поднео ниједан прописан документ наведен у јавном позиву, осим обрасца за пријаву, неће бити узетe у разматрање.   

Одлуку о расподели средстава доноси Oпштинскo веће Општине Алексинац, на основу образложеног предлога Комисије, у року до 60 дана од дана закључења Конкурса. Одлука о расподели средстава се доноси у форми решења и Општинско  веће скенирано решење доставља сваком учеснику Конкурса у електронској форми и објављује га на свом веб-сајту.

На основу решења о расподели средстава, у име општине Председник Општине  закључује уговор са корисницима средстава, који је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта. Корисник средстава је дужан да Извештај о реализацији пројекта, у форми наративног и финансијског извештаја, достави Општинском  већу Општине Алексинац до 31.12.2018.године, на Обрасцу 2 – Наративни и финансијски извештај, који се може преузети са сајта општине Алексинац, на адреси: www.aleksinac.org, и који је саставни део пратеће документације у оквиру јавног позива.

         Уз наведене прилоге, учесник конкурса који је добио буџетска средства је дужан да достави извештај о емитованим прилозима, емисијама, објављеним новинским чланцима, објављеним текстовима на сајту који ће садржати, за сваки прилог, следеће информације: назив прилога/текста; тема прилога/текста; учесници у прилогу; емисија у којој је прилог емитован, рубрика у новинама у којој је текст објављен.

VI Документација која се прилаже

Пријава се подноси путем образаца за учешће на конкурсу, који се могу преузети са сајта Општине Алексинац, на адреси: www.aleksinac.org 

Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања (3 примерка)

Образац 1 – Буџет пројекта (3 примерка)

            Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

1.Решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;

2. Решење о регистрацији из Регистра медија, односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;

3. Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије; 

4.Оверена изјава/сагласност медија да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма),

5.Оверена изјава да учесник конкурса нема изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда и доказ да нема блокиран рачун.

6 визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл исл.).

            Подносилац пријаве је у обавези да наведену документацију достави у штампаној и електронској форми - на компакт диску (ЦД или ДВД), у затвореној коверти или пакету.

Пријаве са потребном документацијом се подносе у три примерка, на обрасцима које је прописало Министарство културе и информисања Републике Србије (обрасци се налазе у прилогу конкурса) на писарници Општинске управе општине Алексинац или поштом, препоручено на адресу: Општина Алексинац, Општинско веће Општине Алексинац, ул. Књаза Милоша 169, 18220 Алексинац, са назнаком „Конкурс за пројекте јавног информисања-не отварати“ .

Особа за контакт је Анита Јанковић, запослена у Општинској управи Алексинац,

Телефон: 018/809-009, e-mail: anita.jankovic@yahoo.com

VII Позив за учешће у раду Комисије

            Позивају се новинарска и медијска удружења да предложе чланове конкурсне комисије и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду Комисије да се писаним путем обрате на адресу: Општина Aлексинац, Општинско веће Општине Алексинац, Улица  Књаза Милоша бр. 169, 18220 Алексинац, са назнаком: „Предлог за члана/чланове Комисије  за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Алексинац  у 2018. години“ или предајом у Услужном центру Општине Алексинац, на шалтеру број 13 - Писарница.

            Рок за достављање предлога за чланове Комисије исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

            Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање 3 године пре датума расписивања конкурса.

            Чланове стручне Комисије именује решењем Председник општине Алексинац  и то из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функију.

 

О Д Л У К A О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018.ГОДИНИ

ОБРАЗАЦ 1 - ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

ОБРАЗАЦ 1 - БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ 2 - НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ОБРАЗАЦ 2 - ФИНАНСИЈСКИ ДЕО ИЗВЕШТАЈА

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018. ГОДИНИ

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ У 2018. ГОДИНИ

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here