Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Ј А В Н И П О З И В ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ у 2018-ој години

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр.51/09 и 99/2011), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, број 8/12, 94/2013 и 93/2015) и Одлуком о буџету општине Алексинац за 2018.годину („Службени лист општине Алексинац“, број 25/2017) и Правилника о начину, попступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Алексинац за избор активности и програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 17/2013), Општинско веће расписује:

Ј А В Н И П О З И В

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ

У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ у 2018-ој години

 

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ, ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА, МОРА ДА ИСПУНИ

 

На конкурс може да учествује Удружење:

 1. Које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09и 99/2011), са седиштем на територији општине Алексинац;
 2. Које програм/пројекат реализује на територији општине Алексинац;
 3. Које је директно одговорно за припрему и извођење програма;
 4. Које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину, уколико је било носилац програма/пројекта претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације програма/пројекта. (Пријаве Удружења која су била корисници буџетских средстава у претходној години а која нису доставила извештај о утрошку и правдању средстава, неће бити разматране)
 5. Које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
 6. Које у последње две године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност;
 7. Које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацији социјалног осигурања.
 8. 8)Неће се финансирати програми и пројекти из области културе који се на неки други начин већ финансирају из буџета општине (бил кроз институције или на неки други начин).

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ или СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

Укупан износ средстава планиран за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења у области културе из буџета општине Алексинац у 2018.години износи 4.800.000 динара (КУД-ови ... 1.700.000 динара; Цркве ... 700.000 динара; остала удружења у култури 2.400.000.динара)

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2018.године.

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Предлагач програма/пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

 1. Пријавни образац на конкурс који садржи предлог програма/пројекта и буџет програма/пројекта;
 2. Уверење (потврду,извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре;
 3. Оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;
 4. Оверену изјаву у вези тачке 5,6 и 7 из критеријума конкурса.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверена и одштампана пријава обавезне документације и пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – удружења у култури“ преко поште или на писарници општинске управе општине Алексинац, на адреси:

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Књаза Милоша број 169

18220 Алексинац

Пријаве послате факсом или e-mailom неће бити прихваћене. Комисија неће враћати пријавну документацију.

За све додатне информације можете се обратити контакт особи:

Анита Јанковић, члан Комисије (Општина Алексинац – канцеларија 47)

Телефон: 018/809-009, e-mail: anita.jankovic@aleksinac.org

Рок за подношење пријаве и предлога програма/пројекта за овај јавни позив је 15 дана од дана објављивања јавног позива на сајту општине Алексинац – www.aleksinac.org, односно од 28.12.2017.године, закључно са 12.01.2018.године

Процес разматрања пријава траје највише до 15 дана од датума затварања конкурса, а доношење одлуке о избору програма може трајати до 5 дана од дана достављања мишљења Комисије Општинском већу.

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ДОТАЦИЈИ И ИСПЛАТА СРЕДСТАВА

Средства ће бити додељена након потписивања Уговора о дотацији. Програмске/пројектне активности могу да започну тек након што се ова процедура оконча.

Општина задржава право да не додели сва расположива средства као и да захтева модификацију закљученог уговора, уколико се утврди да поједине буџетске ставке програма/пројекта не одговарају реалним потребама, уколко се утврди да Уружење не остварује планиране резултате или не спроводи планиране активности, као и у случају евентуалног смањења буџета Општине.

                

II/01 Број:400-1509

УАлексинцу, 27.12.2017.године

                                                                       

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

 

ПРЕДСЕДНИК,

Ненад Станковић

ОБРАЗАЦ за пријаву на Конкурс

ИЗВЕШТАЈ О ТОКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here