Штампа

Ј А В Н И П О З И В ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У 2018.години

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр.51/09 и 99/2011), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, број 8/12, 94/2013 и 93/2015) и Одлуком о буџету општине Алексинац за 2018.годину („Службени лист општине Алексинац“, број 25/2017) и Правилника о начину, попступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Алексинац за избор активности и програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 17/2013), Општинско веће расписује:

Ј А В Н И П О З И В

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ

ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У 2018.години

Општина Алексинац расписује јавни позив за финансирање/суфинансирање програма/пројектата који су од јавног интереса за локалну заједницу, посебно од интереса за националне мањине у социо-хуманитарним областима, у култури, образовању и другим областима у којима се кроз реализацију предложених програма/пројеката остварују непосредни интерес и добробит за припаднике националних мањина на подручју општине Алексинац.

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ, ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА,

МОРА ДА ИСПУНИ

 

На конкурс може да учествује Удружење:

 1. Које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09и 99/2011), са седиштем на територији општине Алексинац;
 2. Које програм/пројекат реализује на територији општине Алексинац;
 3. Које је директно одговорно за припрему и извођење програма;
 4. Које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину, уколико је било носилац програма/пројекта претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације програма/пројекта. (Пријаве Удружења која су била корисници буџетских средстава у претходној години а која нису доставила извештај о утрошку и правдању средстава, неће бити разматране)
 5. Које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
 6. Које у последње две године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност;
 7. Које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацији социјалног осигурања.

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ или СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Укупан износ средстава планиран за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења припадника националних мањина из буџета општине Алексинац у 2018.години износи 500.000,00 динара.

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2018.године.

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Предлагач програма/пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

 1. Пријавни образац на конкурс који садржи предлог програма/пројекта и буџет програма/пројекта;
 2. Уверење (потврду,извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре;
 3. Оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;
 4. Оверену изјаву у вези тачке 5,6 и 7 из критеријума конкурса.
 5. Достављен извештај о утрошку и правдању средстава за претходну годину, уколико је удружење било корисник буџетских средстава.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверена и одштампана пријава обавезне документације и пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – удружења припадника националних мањина“ преко поште или на писарници општинске управе општине Алексинац, на адреси:

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Књаза Милоша број 169

18220 Алексинац

Пријаве послате факсом или e-mailom неће бити прихваћене. Комисија неће враћати пријавну документацију.

За све додатне информације можете се обратити контакт особи:

Анита Јанковић, члан Комисије (Општина Алексинац – канцеларија 47)

Телефон: 018/809-009, e-mail: anita.jankovic@aleksinac.org

Рок за подношење пријаве и предлога програма/пројекта за овај јавни позив је 15 дана од дана објављивања јавног позива на сајту општине Алексинац – www.aleksinac.org, односно од 28.12.2017.године, закључно са 12.01.2018.године

Процес разматрања пријава траје највише до 15 дана од датума затварања конкурса, а доношење одлуке о избору програма може трајати до 5 дана од дана достављања мишљења Комисије Општинском већу.

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ДОТАЦИЈИ И ИСПЛАТА СРЕДСТАВА

Средства ће бити додељена након потписивања Уговора о дотацији. Програмске/пројектне активности могу да започну тек након што се ова процедура оконча.

Општина задржава право да не додели сва расположива средства као и да захтева модификацију закљученог уговора, уколико се утврди да поједине буџетске ставке програма/пројекта не одговарају реалним потребама, уколко се утврди да Уружење не остварује планиране резултате или не спроводи планиране активности, као и у случају евентуалног смањења буџета Општине.

                

II/01 Број:400-1510

УАлексинцу, 27.12.2017.године

                                                                                                                                   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДСЕДНИК,

Ненад Станковић

 

ОБРАЗАЦ за пријаву на Конкурс

ИЗВЕШТАЈ О ТОКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА