Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Ј А В Н И П О З И В ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ У ОБЛАСТИ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА у 2018.години

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр.51/09 и 99/2011), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, број 8/12, 94/2013 и 93/2015) и Одлуком о буџету општине Алексинац за 2018.годину („Службени лист општине Алексинац“, број 25/2017) и Правилника о начину, попступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Алексинац за избор активности и програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 17/2013), Општинско веће расписује:

Ј А В Н И П О З И В

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ

У ОБЛАСТИ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА у 2018.години

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

Право учешћа на Конкурсу имају културно-умeтничка друштва:

 1. Која су регистрована на територији општине Алексинац, и чија се делатност одвија на територији општине Алексинац.
 2. Која су директно одговорна за припрему и извођење програма;
 3. 3)Која су поднела годишњи извештај за претходну буџетску годину, уколико су била носилац програма/пројекта претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације програма/пројекта. (Пријаве удружења, корисника буџетских средстава, која нису доставила извештај о правдању и утрошку средстава за претходну годину, неће бити разматране.)
 4. Која немају блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацији социјалног осигурања.
 5. Културно-уметничка друштва могу да конкуришу за финансирање/суфинансирање трошкова који се односе на:
 • Учешће на манифестацијама у земљи и иностранству – превоз аутобусом;
 • Набавку делова или комплета народне ношње неопходних за делатност културно-уметничких друштава која негују традиционално народно стваралаштво.
 • Ангажовање стручног кореографа (уговор о делу, исплата хонорара и сл) у складу са важећим законским прописима , највише до 20% од укупно одобрених средстава из буџета.

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ

 1. Учешће на општинским, регионалним, републичким и међународним смотрама;
 2. Освојено неко од прва три места на смотрама фолклора за ансамбл, члана ансамбла или кореографа.
 3. Постојање и других секција- чланова Куд-а, поред фолклора;
 4. Постигнути резултати осталих секција Куд-а-
 5. За све поменуто треба доставити валидан доказ.

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ или/и СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

Укупан износ средстава планиран за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката удружења у области културно-уметничка друштва из буџета општине Алексинац у 2018.години износи 1.700.000 динара.

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2018.године.

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Предлагач програма/пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

 1. Пријавни образац (који садржи образац предлога пројекта, односно план активности и образац за буџет пројекта), који мора бити у потпуности попуњен;
 2. Финансијски извештај за претходну финансијску годину, уз изјаву председника КУД-а да су одобрена средства у 2017.години утрошена строго наменски и изјава у складу са тачком 4. критеријума из конкурса;
 3. Копије захтева за финансирање код других инстанци, односно потврде одобрених финансијских средстава – уколико их поседује;
 4. Програм рада и финансијски план за 2018.годину.
 5. Доказ о регистрацији (Решење издато од стране Агенције за привредне регистре-АПР)

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверена и одштампана пријава обавезне документације и пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс удружења – културно-уметничка друштва“ преко поште или на писарници општинске управе општине Алексинац, на адреси:

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Књаза Милоша број 169.

18220 Алексинац

Пријаве послате факсом или e-mailom неће бити прихваћене. Комисија неће враћати пријавну документацију.

За све додатне информације можете се обратити контакт особи:

Анита Јанковић, члан Комисије (Општинска управа - канцеларија 47)

Телефон: 018/809-009, e-mail: anita.jankovic@ aleksinac.org

Рок за подношење пријаве и предлога програма/пројекта за овај јавни позив је 15 дана од дана објављивања јавног позива на сајту општине Алексинац, односно од 28.12.2017.године, закључно са 12.01.2018 .године.

Процес разматрања пријава траје највише до 15 дана од датума затварања конкурса, а доношење одлуке о избору програма може трајати до 5 дана од дана достављања мишљења Комисије Општинском већу.

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ДОТАЦИЈИ И ИСПЛАТА СРЕДСТАВА

Средства ће бити додељена након потписивања Уговора о дотацији.. Програмске/пројектне активности могу да започну тек након што се ова процедура оконча.

Општина задржава право да не додели сва расположива средства као и да захтева модификацију закљученог уговора, уколико се утврди да поједине буџетске ставке програма/пројекта не одговарају реалним потребама, уколико се утврди да КУД-ови не остварују планиране резултате или не спроводе планиране активности, као и у случају евентуаалне редукције буџета општине.

II/01 Број:400-1514

УАлексинцу, 27.12.2017.године

                                                         

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

 

ПРЕДСЕДНИК,

Ненад Станковић

ОБРАЗАЦ за пријаву на Конкурс

ИЗВЕШТАЈ О ТОКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here