Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

На основу члана 15, 17 и 18.. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС", бр.83/2014), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. Гласник РС“ бр.126/2014) Одлуке о буџету и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алексинац за 2015. годину („Службени лист општине Алексинац бр. 23/2014 и 13/2015) Општинско веће општине Алексинац, дана 08.07.2015. године доноси Одлуку о расписивању Конкурса у форми јавног позива који ће бити објављен у дневним новинама и на сајту општине Алексинац  

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ  РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

 Општина Алексинац објављује јавни позив за подношење пријава за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања који се односи на:

- истинито, непристрасно, правовремено и потпуно информисање свих грађана општине Алексинац;

- информисање особа са инвалидитетом и других мањинских група,

- подршка производњи медијских садржаја о збивањима на локалном нивоу, о раду органа општине Алексинац као локалне самоуправе, о делатностима од јавног интереса, у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе,слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, развоја науке, развоја спорта и физичке културе и заштите животне средине и здравља људи.

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања из буџета општине Алексинац, за расподелу по овом конкурсу износи  500.000,00 динара. Конкурс се расписује за пројекте који ће се реализовати у 2015.години.

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте:

  1. производње медијских садржаја

 Право учешћа на конкурсу има:

 - издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија

- правно лице, односно предузетник,  који се бави производњом медијских садржаја и који - има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

Право учешћа на конкурсу имају издавач медија, односно правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја, а који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који се емитује на територији општине Алексинац.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из   јавних прихода и издавачи медија који нису уписани у регистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај. 

 

 Услови за учешће на конкурсу:

 На конкурс се може конкурисати само са једним пројектом.

Пројекат, у смислу овог конкурса, подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса.

Учесник конкурса може предложити суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% вредности пројекта, а највише до износа који је одређен конкурсом.

Средства се додељују за пројекте чије је временско трајање од дана потписивања Уговора до краја 2015.године.

                                                          

Основни критеријуми за оцењивање пројеката:

 

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

На основу овог критеријума посебно се оцењује:

           - у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене конкурса;

           - у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања постављеног циља  (могу се утврдити  на основу начина на који је објашњена веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс);

           - у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес. 

 

2)   мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

              На основу овог критеријума  посебно се оцењује:

            - да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;

            - доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити;

            -мера у којој се сагледава традиција пословања кандидата и техничка и кадровска опремљеност .

 

   Потребна документација за пријаву на конкурс

 

Учесник конкурса је обавезан да попуни обрасце који се могу преузети са званичног сајта општине Алексинац www. аleksinac.org и уз исте приложи копије следећих докумената:

- Решење о регистрацији издавача медија (у Регистар медија);

- Доказ о регистрацији правног лица или предузетника који се бави производњом медијских садржаја;

- Доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија;

- Образац 1 (опис пројекта);

- Образац 2 (спецификација трошкова пројекта);

- Образац 3

- Спецификација трошкова и укупан износ који се потражује од Општине Алексинац;

- Предлог пројекта доставља се на прописаним обрасцима, у супротном се неће узимати на разматрање;

- Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер) примерак новина, џингл и слично.

 

  Конкурсна комисија

 Оцену пројеката поднетих на Конкурс врши стручна комисија од три или пет чланова , у зависности од броја приспелих пријава ( у даљем тексту:комисија).

Чланове стручне комисије именује Председник општине Алексинац из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји  и уколико предложена лица испуњавају законом предвиђене услове.

Право на предлагање чланова комисије имају новинарска и медијска удружења која су регистрована  код Агенције за привредне регистре.

Општина Алексинац овим јавним позивом обавештава новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у стручној комисији да доставе предлог за чланове стручне комисије. Рок за достављање предлога за чланове стручне комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс, односно 15 дана од дана објављивања.

 

   Одлука о расподели средстава

 

Одлуку о расподели средстава доноси Општинско Веће Општине Алексинац на основу образложеног предлога Комисије.

Одлука о расподели средстава доноси се најкaсаније у року од 30 дана од дана закључења Конкурса.

Одлука о расподели средстава биће објављена на званичној web/stranici Општине Алексинац, а биће достављена свим учесницима Јавног конкурса.

  Уговор о додели средстава

На основу Одлуке, председник Општине ће у име Општине Алексинац закључити одговарајући уговор са учесницима Јавног позива који имају право на суфинансирање пројекта.

Уговорoм ће се ближе уредити права и обавезе уговорних страна.

 

   Извештај о спроведеним активностима

Учесници Конкурса којима се одобре средства у обавези су да доставе наративни и финансијски извештај о спроведеним пројектним активностима стручној комисији,што ће се дефинисати уговором.

Уз извештај се доставља и доказ о реализацији пројекта.

   Рок за подношење пријава на конкурс и за чланове стручне комисије.

Јавни конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

 Пријаве са потребном документацијом се подносе у једном примерку, на обрасцима које је прописало Министарство културе и информисања Републике Србије (налазе се у прилогу овог Јавног конкурса и представљају његов саставни део -  Образац1, Образац 2 и Образац3), на писарници Општинске управе општине Алексинац или поштом, препоручено на адресу : Општина Алексинац,  Књаза Милоша  169, 18220 Алексинац, са назнаком „Конкурс за пројекте јавног информисања-не отварати“ .

Особа за контакт је Данијела Микић, запослена у општинској управи Алексинац,

Телефон: 018/809-025, 060/2182237 e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Правилник о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања

Образац 1

Образац 2

Образац 3

Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине Алексинац ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања за 2015. годину

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ПРЕДЛОГ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ  РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

ИНФОРМАЦИЈА

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here