Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ОГЛАС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ 5 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ НА Т

На основу члана 4.  став 1 тачка 1. Правилника о раду Комисије за избор корисника број: 400-518/6 од 01.07.2015. године Комисија за избор корисника расписује

ОГЛАС

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ 5 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Помоћ за куповину 5 кућа са окућницом за побољшање услова   становања интерно расељеним лицима, док су у расељеништвуи додатне помоћи за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће (у даљем тексту: Помоћ за побољшање услова становања) могу да остваре интерно расељено лице и чланови његовог породичног домаћинства који живе на територији општине Алексинац, а неопходна им је Помоћ за побољшање услова становања и то под условима, у поступку и у складу са мерилима утврђеним Правилником о раду комисије за избор корисника.

Максимални износ Помоћи за побољшање услова становања из става 1. овог члана не може прећи 950.000,00 динара и за додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у износу до РСД180.000,00 оба износа по породичном домаћинству Корисника.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Критеријуми за доделу Помоћи која се састоји у куповини и донацији кућа са окућницом утврђени су Правилником о раду Комисије за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба кроз куповину сеоских кућа са окућницом и поступку и начину реализације додељене помоћи (у даљем тексту: Правилник). 

Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове:

 1. да је евидентиран као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица;
 2. да подносилац и чланови породичног домаћинства који су евидентирани као интерно расељена лица имају боравиште/пребивалиште на територији општине Алексинац;
 3. да су подносилац и чланови продичног домаћинства смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају;
 4. да подносилац и чланови породичног домаћинства немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;
 5. да подоносилац и чланови породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;
 6. да подносилац и чланови породичног домаћинства не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији
 7. да подносилац захтева и чланови породичног домаћинства нису заменили, обновили или отуђили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли да безбедно реше своје стамбено питање;
 8. да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбено питање;
 9. да породично домаћинство има радно способне чланове;
 10. да се сеоска кућа са окућницом којом Корисник конкурише за доделу Помоћи испуњава основне услове за живот и становање и да је уписан у катастар непокретности.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз пријаву на јавни позив  која се подноси у Општини, подносилац пријаве на јавни позив доставља следеће доказе:

 1. попуњен образац пријаве;
 2. фотокопију легитимације интерно расељеног лица или потврду Комесаријата да је лице евидентирано као расељено лице ( један од два наведена доказа обавезан је за подносиоца захтева, а за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као интерно расељено лице);
 3. фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;
 4. извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;
 5. уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство/поднетог захтева за пријем у држављанство Републике Србије - за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
 6.  доказ о стамбеној ситуацији подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства: за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника, а за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена у органу управе или суду;
 7. изјаву оверену у органу управе или суду да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства: не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање; не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији; нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање и да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање;
 8. уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности, за подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства;
 9. уверење Одељења за локалну пореску администрацију да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, нису обвезници пореза на имовину;
 10. доказ о приходима:
  1. уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање онда изјава оверена у органу управе или суду да је лице незапослено и да нема примања;
  2. уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
  3. потврда послодавца о висини примања за месец који предходи месецу подношења пријаве на Јавни позив - за запослене чланове породичног домаћинства или изјава да подносилац пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;
  4. чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив или уколико лице не остварује примања по основу пензије - изјава оверена у органу управе или суду да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;
 11. доказ о школовању - потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;
 12. доказ о здравственом стању односноопостојањуболестиодвећегсоцио–медицинскогзначаја,трудноћеилидругогздравственогстања-извештајлекараи/илирешењеза доказивање трудноће, инвалидностиили болести;
 13. за једнородитељску породицу прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о разводу брака; самохрани родитељ прилаже и изјаву оверену у органу управе или суду да се непосредно брине о детету и   да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 14. доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежног органа;
 15. решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;
 16. доказзапородичнодомаћинствочијијечланнастрадаоилинестаоусукобиманапросторимабивше Социјалистичке Федеративне РепубликеЈугославије
 17. оверену изјаву власника непокретности - сеоске куће са окућницом на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца пријаве, под условима предвиђеним овим Правилником, и да предметна непокретност није у спору или под теретом;
 18. доказ о власништву на предметној непокретности - сеоској кући са окућницом, на коју се односи Помоћ лист непокретности, копија плана и сл.), не старији од 6 (шест) месеци;
 19. фотокопију личне карте продавца предметне непокретности - сеоске куће са окућницом.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од подносиоца пријаве тражити оригинална документа  на увид.

Захтеве који су неблаговремени, и поднети од стране неовлашћеног лица Комисија неће разматрати.

Изјаве којим се доказује испуњеност услова из тачака 2, 3,5 и 10 подносе се путем oбрaсца који се добија код повереника за избеглице и миграције.

 За доказивање условности понуђене непокретности и цене, опис и о мишљење даје Комисија, а продавац доставља фотокопију личне карте и изјаву о роковима за примопредају непокретности и другим условима продаје.

Изабрани корисник је дужан да пре закључења купопродајног уговора поднесе писану изјаву оверену пред судом или органом управе, у присуству два сведока, да предметну непокретност неће дати у закуп, продати, или на други начин отуђити у року од 5 година од дана преноса права својине.

ИЗБОР КОРИСНИКА

Комисија разматра пријаве по објављеном јавном позиву и сачињава предлог листе реда првенства који објављује се на начин и на месту где је био објављен јавни позив.

Проверу навода поднетих пријава на јавни позив на терену и кроз евиденцију корисника трајних решења врши Општина и Комесаријат, који пружа сву потребну стручну помоћ.

На предлог листе реда првенства подносилац пријаве може уложити приговор Комисији за избор корисника у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања предлога листе реда првенства.

Комисија за избор корисника је обавезна да на пристигле приговоре одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.

У случају да утврди да је приговор основан Комисија за избор корисника усваја приговор и утврђује коначну листу реда првенства.

У случају да је приговор одбијен или је усвојен приговор који није био од значаја за ред првенства, Комисија за избор корисника утврђује коначну листу реда првенства.

На основу коначне листе реда првенства, Комисија доноси Одлуку о додели помоћи за побољшање услова становања (у даљем тексту: Одлука).

На Одлуку из става 3. овог члана подносилац пријаве има право жалбе Општинском Већу у року од 15 дана од дана пријема Одлуке.

На основу коначне Одлуке Општинско Већа, Општина, продавац и лице које је Одлуком додељена помоћ за побољшање услова становања (у даљем тексту: изабрани корисник) закључују Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора и у којем ће се изабрани корисник обавезати да ће отворити посебан рачун за уплату Помоћи за побољшање услова становања и да ће са тог рачуна сва средства искористити за прибављање домаћинства са окућницом за побољшање услова становања, као и да домаћинство са окућницом неће отуђити најмање пет година.

Изабрани корисник и продавац се обавезују да закључе уговор о купопродаји  домаћинства са окућницом.

ОГЛАС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 02.07.2015.ГОДИНЕ И ТРАЈЕ 15 ДАНА, ДО ЗАКЉУЧНО СА 16.07.2015.ГОДИНЕ.

     НАПОМЕНА - ПРОМЕЊЕН РОК: ОГЛАС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 31.07.2015. ГОДИНЕ ИЛИ ДО ПОПУЊАВАЊА БРОЈА ТРАЖЕНИХ КОРИСНИКА 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко Услужног центра (канцеларија бр. 13). Захтев се добија код повереника за избеглице и миграције.

Захтеви са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу:

Општинска Управа Општине Алексинац

Повереништво за избеглице и миграције Алексинац

Комисији за избор корисника за откуп сеоских кућа са окућницом и додатне помоћ за грађевински материјал

Књаза Милоша бр. 169

18220 Алексинац

Обавештења можете добити на телефон 018/804-313.

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here