Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНИ О Г Л А С ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

            На основу чланова  10 и 11.  Правилника о условима и мерилима за избор корисника за доделу средстава за набавку грађевинског материјала намењеног побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, начину рада Комисије и поступку доделе средстава, Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу грађевинског материјала објављује:

 

ЈАВНИ  О Г Л А С

ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

 

            Оглашава се пријем захтева за доделу помоћи у ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ породицама интерно расељених лица на територији општине Алексинац, на име стварања и побољшања услова живота кроз набавку грађевинског материјала.

            Избор породица ће се спровести након јавног конкурса за доделу помоћи у грађевинском материјалу интерно расељеним лицима са територије општине Алексинац, на основу реда првенства, процене угрожености и испуњености техничких / грађевинских услова за добијање помоћи и реализације помоћи.

            Укупна вредност помоћи је 2.750.000,00 динара, вредност појединачне помоћи по породици ће утврдити Комисија, вредност грађевинског материјала износи 550.000 динара, по породици корисника.

            Рок за подношење захтева је 15 дана од дана објављивања на огласној табли СО Алексинац.

            Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог домаћинства испуњавају следеће услове:

 1. регистровани као интерно расељено лице,
 2. да нису до сада добијали помоћ у грађевинском материјалу, односно да нису добијали неку другу врсту помоћи којом би решили своје стамбено збрињавање,
 3. смештени у неадекватном приватном смештају,
 4. да интерно расељено лице не поседује непокретност у Србији ван Косова и Метохије (у даљем тексту КиМ) или у другој држави, а којом може да реши своје стамбено питање,
 5. није повратник из миграције из треће земље,
 6. поседује плац са започетом градњом,
 7. поседује неопходну документацију (дозволе) или је у процесу легализације.

Уз захтев за доделу помоћи, који се подноси у Општини (преко писарнице), подносилац је дужан да достави следеће доказе:

  • легитимацију интерно расељеног лица (обавезна за подносиоца захтева, а за остале чланове ако су евидентирани као расељена лица);
  • фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;
  • извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;
  • доказ о стамбеној ситуацији подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства:

                  (1) за домаћинство смештено у колективном центру - потврда повереника;  

                  (2) за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена у органу управе или суду;

·    изјаву оверену у органу управе или суду да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства:  не поседују  непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање, осим непокретности којом конкуришу за Помоћ; не могу да користе непокретност коју  поседују на Косову и Метохији; нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање;   нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање;

·     уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности, за подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства;

·     уверење Одељења за локалну пореску администрацију да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, нису обвезници пореза на имовину;

·      доказ о приходима:

-          уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање онда изјава оверена у органу управе или суду да је лице незапослено и да нема примања,

-          уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање,

-      потврда послодавца о висини примања за месец који предходи месецу подношења пријаве на Јавни позив - за запослене чланове породичног домаћинства или изјава да подносилац пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;

-          чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив или уколико лице не остварује примања по основу пензије - изјава оверена у органу управе или суду да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/илидругој држави;

·      доказ о школовању - потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;

·      доказ о здравственом стању - извештај лекара и/или решење за доказивање трудноће, инвалидности или болести;

·       за једнородитељску породицу прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о разводу брака; изјава родитеља  оверена у органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

·       доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежног органа;

·     решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;

·       доказ о власништву над непокретношћу - лист непокретности не старији од шест месеци;

·     дозволу за градњу или потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (не односи се на непокретности са грађевинском дозволом).

Докази из става 1. (потребна документа) подносе се у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева (на писарници).

            Захтеви који су неблаговремени, непотпуни и поднети од стране неовлашћеног лица, Комисија неће разматрати.

            Комисија, на основу процене угрожености и испуњености неопходних услова за добијање помоћи и реда првенства,  усваја предлог листе корисника која се објављује на огласној табли Општине.

            На предлог листе корисника подносилац захтева може уложити приговор Комисији преко писарнице општине, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања предлога листе.

            После провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, Комисија доноси Одлуку о коначној листи која се објављује на огласној табли Општине.

            На основу одлуке Комисије и коначне листе, Општина и корисник помоћи закључују уговор у писаној форми, којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора, као и рок у коме је корисник Помоћи обавезан да преузети грађевински материјал угради, помоћ не сме отуђити или уништити.

            Власник додељене помоћи до преузимања од стране корисника је Општина.

        Право и обавезу контроле наменске и рационалне уградње као и рока за завршетак уградње  додељеног материјала има Општина.

         Оглас је објављен на огласној табли Општине, Службе повереништва, web сајту Општине (www.aleksinac.org)  и преко локалних средстава информисања.

            Оглас је објављен 28.01.2015. године и траје 15 дана, до закључно са 11.02.2015.године.

           

Пријава на Оглас и остала обавештења се могу добити у Служби повереништва за избеглице и миграције.

                                                                      КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

 

ПРАВИЛНИК о условима и мерилима за избор корисника за доделу средстава за набавку грађевинског материјала намењеног побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, начину рада Комисије и поступку доделе средстава

            

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here