Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА-КИОСКА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

На основу члана 144. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», број 72/09, 64/10 и 24/11), члана 13.до 28. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Алексинац“, број 8/10) члан 1, 27б. и 27в. Одлуке о изменама и допунама одлуке о заузећу јавних  површина („Службени лист општине Алексинац“, број 3/11), Општинско веће општине Алексинац, на седници одржаној дана 09.09.2014. године, расписује  

ЈАВНИ ОГЛАС

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ  ОБЈЕКАТА-КИОСКА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

            Предмет огласа

            Под условима из овог  Огласа прикупљање понуда ће се спровести ради заснивања закупа земљишта ради постављања монтажних објеката  на следећим локацијама:     

ЛОКАЦИЈА БР. 1.

У ул. Аце Милојевића (код Храма Св.Николе), на делу кп.бр. 2900, у КО Алексинац-варош, типски киоск, површине 5,00, за продају дувана штампе и друго, број објекта 1.

ЛОКАЦИЈА БР. 2.

На углу улице Т.Ђорђевића и А.Милојевића (код Храма Св.Николе), на делу кп.бр.2900 у КО Алексинац-варош, типски киоск шестоугаони, површине 5,00 м2,  са наменом за продају дувана штампе и друго,  број објеката 1.

ЛОКАЦИЈА БР.3.

Ул.Душана Тривунца и Војске Југославије (код бивше кожаре),  на делу кп.бр.2910, у КО Алексинац-варош, типски киоск, површине 12,00 м2,  са наменом за продају  дувана штампе  и друго, број објеката 1.

Почетна цена

За локацијe под редним бројем   од 1 до 3.износи  40,00 динара по 1м2, денвно,

Депозит  20.000,00 хиљада динара

Депозит се уплаћује на жиро рачун број 840-742351843-94,  позив на број 97-92-002.

Локација се издаје у закуп на временски период од 5 година.

Начин подношења и обавезни садржај понуде

Понуда мора да садржи име, презиме и адресу као и матични број пријављеног физичког лица, а за предузетнике податке о упису у регистар надлежног органа као и ПИБ. За правна лица назив и седиште фирме, овлашћено лице, податке о упису у регистар, надлежног органа (број, датум и назив органа), ПИБ, потпис овлашћеног лица и печат. У случају заступања овлашћење о заступању. Понуђену купопродајну цену која неможе бити мања од почетне цене. Оверена  изјава о прихатању свих услова из огласа. Доказ о уплати гарантног износа (депозита).

            - Понуда се доставља Комисији за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у затвореној коверти са видљивом ознаком "Понуда за давање у закуп грађевинског земљишта ради постављања монтажног објекта-киоска  са бројем локације" на адресу Општинске управе ул. Књаза Милоша број 169 Алексинац или се предаје на писарници Општинске управе. На коверти обавезно уписати име понуђача  контакт телефон као и назнаку „не отварај“. Неблаговремене односно неуредне понуде ће се одбацити. Понуда ће се сматрати неблаговременом ако је поднета по истеку рока означеном у огласу. Неуредном ће се сматрати понуда која нема обавезан садржај и која је достављена у отвореној коверти и на којој нема видљиве тражене ознаке.

            - Понуда се подноси у року од 30 дана од дана објављивања огласа у дневном листу „Народне новине“, огласној табли Општинске управе и сајту Општине.

            - Понуда се  подноси посебно за сваку локацију са уплатом износа од 1000,00 динара на име трошкова поступка, на жиро рачун број 840-742251843-73, позив на број 97-92-002, у корист буџета  општине.

            - Уплаћени гарантни износ признаје се као део уговорене цене најповољнијем  понуђачу са којим се закључује Уговор о закупу грађевинског земљишта, а осталима се враћа у року од 5 дана од дана одржавања поступка отварања понуда.

            - Најповољнији понуђач губи право на повраћај уплаћеног износа – депозита,  ако не закључи Уговор о закупу у  предвиђеном року.

            - Поступак прикупљања понуда сматра се успелим ако је приспела најмање једна уредна и благовремена понуда. Поступку отварања понуда присуствују понуђачи или њихви овлашени заступници. Сви понуђачи се обавештавају о времену и месту отварања понуда. Уколико за одређену локацију не пристигне ниједна понуда поступак оглашавања ће се спровести без посебне одлуке надлежног органа. Након разматрања приспелих понуда Комисија проглашава најповољнијег понуђача.

Поступак и услови закључења уговора о закупу земљишта

            - На основу предлога Одсека за имовинско правне послове Општинске управе Председник општине доноси решење о закупу земљишта у јавној својини   који се доставља свим учесницима у поступку. Након правноснажности  решења закључиће се са најповољнијим понуђачем уговор о закупу земљишта.Уколико не дође до закључења уговора у прописаном року покренуће се поступак за његово поништење.

            - Уговорена  цена уплаћује се једнократно, а  може се   уговорити и  плаћање у више рата с тим штосе  тада  врши шестомесечно усклађивање висине закупа  са растом потрошачких  цена  према званичним подацима.  

            - Закупац  ће бити у обавези да пре закључења Уговора измири целокупан дуг по евентуалном предходном закупу.

            - Контак телефон 018/804-711, локал 152.

II/01 Број: 464-84/2014

У Алексинцу, 09.09.2014 године

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

                             

ПРЕДСЕДНИК 

Ненад Станковић

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here