Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

Одржана 26. седница Општинског већа

skupstinaЧланови Општинског већа одржали су данас 26. седницу, а на дневном реду нашло се 27 тачака.

Прва тачка дневног реда била је разматрање Нацрта одлуке о Изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алексинац за 2013. годину.Друга одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2013. годину урађена је у циљу усаглашавања планираних прихода са законским изменама  и остварењем у периоду I – VIII, као и проценом остварења до краја године. У том смислу, овим изменама извршено је умањење прихода за 14.055.000 динара.

Најзначајнија измена извршена је код планираних прихода од пореза на зараде који су умањени због измена Закона о порезу на доходак грађана којима је смањена стопа пореза на зараде са 12% на 10%, што је условило умањење планираних прихода за 41.000.000 динара. Изменама  је извршено умањење прихода од административних такси за 3.500.000 и прихода од накнаде за коришћење грађевинског земљишта за 3.000.000 динара. Увећање прихода у односу на план пројектовано је код прихода од пореза на имовину за 9.000.000 динара због проширења мреже пореских обвезника по насељеним местима и укидања законског ограничења о висини утврђеног пореза у односу на претходну годину. Пројектовани приходи од пореза на капиталне трансакције увећани су за 6.000.000 због очекиваних уплата на име продаје „Мораве Путник“ и „ЕИпака“. Такође је, извршено увећање прихода од пореза на приходе од имовине за 5.000.000 на основу остварења овог прихода у досадашњем периоду године. Приходи од камата увећани су у односу на план за 8.000.000 динара.

Ребалансом буџета расходи су кориговани у смислу увећања или смањења у складу са потребама буџетских корисника.

У оквиру раздела 1 дошло је до измена код главе 1.2. – Вишенаменски развојни пројекти на позицији 15 где су умањена планирана средства за 2.990.000 динара намењена програму запошљавања на основу споразума о раскиду уговора са Националном службом за запошљавање, због ребаланса Републичког буџета.

Код Општинске управе као директног корисника било је неопходно обезбедити увећање на одређеним апропријацијама као што су стални трошкови за 1.500.000 , услуге по уговору за 1.200.000, специјализоване  услуге за 2.600.000, што је урађено на основу умањења планираних средстава за инвестиционе радове за 7.800.000 динара.  Средства на позицији 54 - Новчане казне и пенали решењу судова и судских тела увећана су за 1.500.000 због знатно увећаних трошкова по споразумима за ујед паса.

У оквиру социјалне заштите увећана су средства за спровођење Одлуке о социјалној заштити за 1.000.000 динара и за рад Центра за социјални рад за 800.000 динара.На позицији 72 – средства за помоћ интерно расељеним лицима билансирана су средства комесаријата за избеглице у износу од 4.295.000 динара.

На функцији 912 – Основно образовање извршено је укупно увећање за 2.000.000 динара, аза исти износ увећана су и средства на функцији 920 – средње образовање.

Средства намењена фонду за таленте увећана су за 500.000, док су средства за физичку културу увећана за 3.000.000 динара.

Код индиректног корисника ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац умањена су планирана средства на име учешћа буџета у конкурсима код надлежних министарстава, док су средства код специјализованих услуга увећана за 6.100.000 динара.

Код осталих буџетских корисника извршене су промене у складу са потребама извршења њихових финансијских планова.

На седници Општинског већа разматрао се Нацрт одлуке о преузимању оснивачких права над Домом здравља Алексинац.Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља у Алексинцу заснована је на Закону о здравственој заштити Републике Србије и Уредби о мрежи здравствених установа. Дом здравља у Алексинцу је досадашњој организацији функционисао у оквиру Здравственог центра Алексинац. Законом је предвиђена подела Здравствених центара на две самосталне установе – Општу болницу и Дом здравља. Плате запослених у Дому здравља финансираће Републички фонд за здравствено осигурање, док ће локална самоуправа преузети инвестиционо одржавање те се очекује да ће грађани имати бољу примарну и секундарну здравствену заштиту.

Уследило је и разматрање Нацрта одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама. Измене и допуне ове Одлуке су урађене због тога што је уочено да се променом досадашње Одлуке код појединих привредних субјеката јављају висока задужења за 2013. годину која су условљена пре свега изменама Закона о финансирању локалне самоуправе и великим смањењем броја обвезника локалних комуналних такси.

Овом Одлуком се до сада утврђене обавезе за обвезнике из тачке 2. и 3. тарифног броја 1. таксене тарифе смањују за око 50%.

Такође је омогућено привредним субјектима из тачке 2. и 3. тарифног броја 1. таксене тарифе да обавезу за локалну комуналну таксу – истицање фирме на пословном простору за сваки трећи и наредни објекат плате у износу од 10% утврђене таксе.

Применом Одлуке о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама укупно задужење привредних субјеката, на које се односи примена ове Одлуке, за 2013. годину биће смањено за око 5.000.000,00 динара.