Штампа

Рок за условни отпис камате и мировање пореског дуга 31.01.2013.

OTPIS KAMATEОпштинска управа општине Алексинац Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода подсећа све обвезнике локалних изворних прихода (порез на имовину, порез на земљиште, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту животне средине, комунална такса и др.) да, у складу са Законом о условном отпису камате и мировању пореског дуга, стичу право на мировање главног пореског дуга, ако обавезе које доспевају за плаћање у новембру и децембру 2012. и јануара 2013. године измире најкасније до 31. јануара 2013. године.

Обвезници који у периоду мировања пореског дуга измире главни порески дуг, стичу право на отпис целокупне камате.

Стицање права на мировање главног пореског дуга и отпис камате могуће је само до 31. јануара. Рок је преклузиван, што значи да обвезници губе само право на мировање и отпис камате.

Економски ефекат ове одлуке не огледа се само у измирењу дуга из претходног периода, већ и у фискалном растерећењу обвезника које би требало да омогући њихова улагања у делатности које обављају, што би требало последично да допринесе подстицању привредних активности и запошљавању.

На основу података Одељења за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода општине Алексинац укупан дуг обвезника износи 276.119.277,40 динара од чега је 110.315.064,89 динара камата. Имајући у виду да Одлуком понуђена решења дају пореским обвезницима отпис камата, која чини 39,95 % њиховог укупног дуговања, очекује се велики одзив обвезника.

Очекује се да ће оваквом подстицајном мером бити смањено избегавање плаћања локалних јавних прихода, што ће условити да губици изазвани отписом камате буду мањи од прилива средстава по основу уплате главног дуга.

Све детаљније информације могу се добити у просторијама Одељења сваког радног дана од 07 до 20 часова и путем телефона 018-809-027, 018-809-013, 018-804-711 локали 166, 176 и 196.