Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ O УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НA РЕГРЕС ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА ЗА УСЕВЕ, ПЛОДОВЕ, ВИШЕГОДИШЊЕ ЗАСАДЕ, РАСАДНИКЕ И ЖИВОТИЊЕ

Општина Алексинац

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

O УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ

ПРАВА НA РЕГРЕС ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА ЗА УСЕВЕ, ПЛОДОВЕ,

ВИШЕГОДИШЊЕ ЗАСАДЕ, РАСАДНИКЕ И ЖИВОТИЊЕ

Овим Јавним позивом ближе се прописују услови, начин остваривања права на регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње (у даљем тексту: регрес), као и образац захтева за остваривање права на регрес.

Право на коришћење регреса има физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава са активним статусом.Газдинство мора бити регистровано на територији општине Алексинац. Корисник мора имати пребивалиште и производњу на територији општине Алексинац. Корисник поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, испуњава и услов да је код друштва за осигурање осигурао:

1) усеве и плодове од ризика умањења приноса;

2) расаднике и младе вишегодишње засаде пре ступања на род од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава;

3) животиње од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава.

Регрес се остварује за површине односно животиње пријављене у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој, у износу од 60% од висине премије осигурања, без урачунатог пореза на премију неживотног осигурања.

Максимални износ подршке по кориснику је 100.000 динара.

Финансијска средства предвиђена за реализацију Јавног позива износе 500.000динара.

Право на регрес остварује се тако што се захтев за остваривање права на регрес (у даљем тексту: Захтев), подноси Општинској управи општине Алексинац - Одсек за пољопривреду и водопривреду (у даљем тексту: Одсек). Захтев се подноси једанпут годишње за осигуране културе, односно животиње од 16.септембра до утрошка опредељених средстава или најкасније до 31. октобра текуће године, на Обрасцу - Захтев за остваривање права на регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње у 2019. години, који је одштампан уз овај Јавни позив и чини његов саставни део.

Уз захтев подноси се:

 1. 1.Потврда о активном и комерцијаном статусу газдинства;
 2. 2.Извод из Регистра пољопривредних газдинстава Подаци о структури биљне производње (ако су усеви и плодови, расадници и млади вишегодишњи засади предмет осигурања);
 3. 3.Извод из Регистра пољопривредних газдинстава Подаци о сточном фонду(ако су животиње предмет осигурања);
 4. 4.Подаци о газдинству из Централне базе података о обележавању животиња за говеда или Потврда о обележавању животиња за остале животиње оверена од стране овлашћене ветеринарске организације (ако су животиње предмет осигурања);
 5. 5.Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - чланови,у случају да носилац пољопривредног газдинства није власник животиња које су предмет осигурања;
 6. 6.Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежне пореске управе;
 7. 7.Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе
 8. 8.Полиса осигурања издата од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 1. новембра претходне до 31. октобра текуће године на којој је носилац регистрованог пољопривредног газдинства евидентиран као осигураник;
 9. 9.Потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања;
 10. 10.Фотокопија личне карте;
 11. 11.Фотокопија текућег рачуна у банци;
 12. 12.Потврда о уплаћеној административној такси.

Одсек за пољопривреду и водопривреду врши административну обраду захтева, провером података из Захтева и документације приложене уз Захтев. Захтев поднет од стране лица које нема право на регрес, преурањен и неблаговремен захтев, захтев са непотпуном документацијом, захтев послат поштом, факсом или електронском поштом, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у току трајања конкурса, Одсек одбацује без даљег разматрања.

Уверења и потврде која се достављају уз Захтев за исплату подстицаја не могу бити старија од 30 дана од дана подношења Захтева. Изузетно Полиса осигурања и Потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања може бити од 1. новембра претходне године до дана подношења Захтева.

Сва документа која се достављају уз Захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим Јавним позивом није прописано другачије.

Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Пријава на Јавни позив је од 16. септембра 2019. године и Јавни позив је отворен до утрошка опредељених финансијских средстава или најкасније до 31. oктобра 2019. године.

Читко попуњен и потписан образац Захтева са пропсаном документацијом доставља се лично (преко писарнице општинске управе Алексинац)

Накнадна допуна документације није могућа.

                           

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Председник општине одлуком утврђује право на коришћење регреса и износ регреса који се додељују, а на основу предлога Комисије за давање предлога за расподелу средстава буџетског фонда за развој пољопривреде општине Алексинац.

Регреси се исплаћују на основу одлуке председника општине, по редоследу подношења захтева, а до износа опредељених финансијских средстава. Ако је више захтева поднето у исто време, редослед исплате регреса одређује се према времену пријема захтева у општинској управи.

Текст Јавног позива и образац Захтева за коришћење регреса могу се преузети у згради Oпштинске управе Алексинац, канцеларија бр.32 или на сајту www.aleksinac.org

Додатне информације на телефон 018/809-040 од 7 до 15 часова.

 

 

 

 

 

Број:320-64

У Алексинцу,

12.09.2019. год.         

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                               Ненад Станковић

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА