Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова

Општина Алексинац

Фонд за развој пољопривреде општине Алексинац

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

о условима и начину коришћења подстицаја за меру

Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава

за инвестицију

Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова

Овим Јавним позивом се прописују услови и начин остваривања подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинставаза инвестицијуНабавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова.

Предмет подстицаја је куповина добара инвестиције и прихватљиви трошкови су:

 • прскалицe за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова.

Подстицајима се не надокнађује:

 • порези укључујући порез на додату вредност;
 • трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови;
 • трошкови куповине половне опреме, механизације и материјала;
 • допринос у натури (сопствени рад и материјал).

Право на подстицај под условима утврђеним овим јавним позивом има физичко лице-носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом и налази се на територији општине Алексинац. Корисник мора имати пребивалиште и производњу на територији општине Алексинац.

Право на подстицаје има лице ако:

 • је реализовало инвестиције за које се дају подстицајна средства;
 • за инвестицију за коју подноси захтев не користи и да неће користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 • је измирило доспеле јавне дажбине;
 • је инвестиција из Јавног позива реализована у периоду од 1. јануара до 8. септембра текуће године, при чему се под реализацијом инвестиције сматра извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције (промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности) као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;
 • има најмање 0,5 ha земљишта под усевима;
 • наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од пет година од дана набавке опреме.

Добављач може бити само правно лице.

Право на коришћење подстицаја немају лица чије бикоришћење подстицаја било у супротности са законом.

Право на коришћење подстицаја немају лица која су остварила право на подстицај по Јавном позиву о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинставаза инвестицију Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и короваII Број: 320-27 од 08.06.2016. године.

Захтев за коришћење подстицаја доставља се Општинској управи општине Алексинац - Одсек за пољопривреду и водопривреду у периоду од 8. августа до 8. септембра 2016. год.

Захтев се подноси на обрасцу: Захтев за коришћење подстицаја за инвестицију Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и коровакоји је одштампан уз овај јавни позив и чини његов саставни део.

Подносилац захтева може да поднесе само један захтев и то за један или више прихватљивих трошкова.

Образац се може преузети у згради Oпштинске управе Алексинац, канцеларија бр.32 или на сајту www.aleksinac.org.

Уз захтев се подноси:

 1. изјава подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, не старија од три месеца од дана подношења захтева (оригинал или оверена фотокопија);
 2. потврда о активном и комерцијаном статусу газдинства за 2016. годину (оригинал или оверена фотокопија);
 3. извод из Регистра пољопривредних газдинстава Подаци о структури биљне производње за 2016. год.(оригинал или оверена фотокопија);
 4. уверење о измиреним доспелим јавним обавезама издато од стране надлежне пореске управе, не старије од три месеца од дана подношења захтева (оригинал или оверена фотокопија);
 5. уверење о измиреним доспелим јавним обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, не старије од три месеца од дана подношења захтева (оригинал или оверена фотокопија);
 6. фискални исечак и готовински рачун за предметну инвестицију из Јавног позива, издат у периоду од 1. јануара до 8. септембра 2016. године, у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом, а који гласи на подносиоца захтева (оригинал);
 7. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод, оверени од стране банке (у случају када плаћање није извршено готовински или картицом) (оригинал);
 8. фотокопија личне карте;
 9. фотокопија текућег рачуна у банци.

Документа која се достављају уз захтев за коришћење подстицаја морају да гласе искључиво и само на подносиоца захтева.

Одсек за пољопривреду и водопривреду врши административну обраду захтева, провером података из захтева и документације приложене уз захтев. Захтев поднет од стране лица које нема право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, захтев са непотпуном документацијом, захтев послат факсом или електронском поштом, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у току трајања конкурса, Одсек одбацује без даљег разматрања.

Накнадна допуна документације није могућа.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Председник општине одлуком утврђује право на коришћење подстицаја и износ подстицаја који се додељују, а на основу предлога Комисије за расподелу средстава буџетског фонда за развој пољопривреде општине Алексинац.

Подстицаји за инвестиције из овог конкурса утврђују се у износу од 50% вредности реализоване и у потпуности исплаћене инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност.

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 100.000 динара.

Подстицаји се исплаћују на основу одлуке председника општине, по редоследу подношења захтева, а до износа опредељених финансијских средстава. Ако је више захтева поднето у исто време, редослед исплате подстицаја одређује се према времену пријема захтева у општинској управи.

Финансијска средства предвиђена за реализацију Јавног позива износе838.375 динара.

Подстицаји се додељују као наменска и бесповратна средства.

Корисник подстицаја дужан је да:

 1. опрему која је предмет инвестиције и за коју је остварио подстицаје не отуђи и не даје другим лицима у закуп, у року од пет година од дана исплате постицаја
 2. сву документацију која се односи на инвестицију чува најмање пет година од дана исплате постицаја
 3. омогући вршење контроле на лицу места у периоду од пет година од дана исплате подстицаја

Корисник подстицаја за кога се утврди да није поступао у складу са наведеним дужан је да врати примљени износ подстицаја и губи право на подстицаје Фонда за развој пољопривреде у наредне 3 (три) године.

            Јавни позив је отворен од 8. августа до 8. септембра 2016. године.

Текст Јавног позива, образац Захтева и образац Изјаве за коришћење подстицаја за инвестицијуНабавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова се може преузети у згради Oпштинске управе Алексинац, канцеларија бр.32 или на сајту www.aleksinac.org

Додатне информације на телефон 018/804-711, локал 157 од 7 до 15 часова.

Изјава подносиоца захтева

Захтев

 

Број:320-48

У Алексинцу,

08.08.2016.године

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ненад Станковић