Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета

Општина Алексинац

Фонд за развој пољопривредеопштине Алексинац

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

о условима и начину коришћења подстицаја за меру

Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава

за инвестицију

Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета

Овим Јавним позивом се прописују услови и начин остваривања подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинставаза инвестицијуНабавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета.

Предмет подстицаја је куповина добара инвестиције и прихватљиви трошкови су:

 • квалитетнe приплоднe јуницe млечних раса или сименталског говечета

Подстицајима се не надокнађује:

 • порези укључујући порез на додату вредност;
 • трошкови превоза и други оперативни трошкови;
 • допринос у натури (сопствени рад и материјал).

Право на подстицај под условима утврђеним овим јавним позивом има физичко лице-носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом и налази се на територији општине Алексинац. Корисник мора имати пребивалиште и производњу на територији општине Алексинац.

Право на подстицаје има лице ако:

 • је реализовало инвестицијe за које се дају подстицајна средства;
 • за инвестицију за коју подноси захтев не користи и да неће користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 • је измирило доспеле јавне дажбине;
 • је инвестиција из Јавног позива реализована у периоду од 1. јануара до 30. новембра текуће године, при чему се под реализацијом инвестиције сматра извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције (промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности) као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;
 • наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од три године од дана набавке грла;
 • има најмање две одрасле краве или јунице преко четрнаест месеци обележене и регистроване у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

Добављач може бити само правно лице.

Право на коришћење подстицаја немају лица чије бикоришћење подстицаја било у супротности са законом.

Захтев за коришћење подстицаја доставља се Општинској управи општине Алексинац - Одсек за пољопривреду водопривреду у периоду од 27. августа до 30. септембра 2015. године.

Захтев се подноси на обрасцу: Захтев за коришћење подстицаја за инвестицију Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечетакоји је одштампан уз овај јавни позив и чини његов саставни део.

Подносилац захтева може да поднесе само један захтев и то за највише три грла говеда.

Образац се може преузети у згради Oпштинске управе Алексинац, канцеларија бр.32 или на сајту www.aleksinac.org.

Уз захтев се подноси:

 1. изјава подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, не старија од три месеца од дана подношења захтева (оригинал);
 2. потврда о активном и комерцијаном статусу газдинства за 2015. годину (оригинал или оверена фотокопија);
 3. извод из Регистра пољопривредних газдинстава - чланови,у случају да носилац пољопривредног газдинства није власник крава (оригинал или оверена фотокопија);
 4. Подаци о газдинству из Централне базеподатака о обележавању животиња за говеда оверена од стране овлашћене ветеринарске организације,(оригинал или оверена фотокопија);
 5. уверење о измиреним доспелим јавним обавезама издато од стране надлежне пореске управе, не старије од три месеца од дана подношења захтева (оригинал или оверена фотокопија);
 6. уверење о измиреним доспелим јавним обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, не старије од три месеца од дана подношења захтева (оригинал или оверена фотокопија);
 7. фискални исечак и готовински рачун за предметну инвестицију из Јавног позива, издат у периоду од 1. јануара до 30. новембра 2015. године, у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом, а који гласи на подносиоца захтева (оригинал);
 8. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод, оверени од стране банке (у случају када плаћање није извршено готовински или картицом; плаћање мора бити извршено до 30.новембра 2015. године) (оригинал);
 9. предрачун уколико инвестиција није реализована у моменту подношења пријаве на Јавни позив;
 10. оверена фотокопија пасоша за грла за која се подноси захтев;
 11. матични лист крава за које се подноси захтев оверен од стране основне селекцијске службе (оригинал или оверена фотокопија);
 12. фотокопија личне карте;
 13. фотокопија текућег рачуна у банци.

Документа која се достављају уз захтев за коришћење подстицаја морају да гласе искључиво и само на подносиоца захтева, осим документа под редним бројем 4. који може гласити и на члана пољопривредног газдинства.

Одсек за пољопривреду и водопривреду врши административну обраду захтева, провером података из захтева и документације приложене уз захтев. Захтев поднет од стране лица које нема право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, захтев са непотпуном документацијом, захтев послат факсом или електронском поштом, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у току трајања конкурса, Одсек одбацује без даљег разматрања.

Подносиоци захтева који су доставили предрачун дужни су да грла наведена у захтеву купе најкасније до30. новембра 2015. године и доставе:    

 • фискални исечак и готовински рачун за предметну инвестицију, издат до 30. новембра 2015. године, у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом, а који гласи на подносиоца захтева (оригинал) или
 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод, оверени од стране банке (у случају када плаћање није извршено готовински или картицом; плаћање мора бити извршено до 30. новембра 2015. године) (оригинал);
 • оверена фотокопија пасоша за грла за која се подноси захтев;
 • матични лист крава за које се подноси захтев оверен од стране основне селекцијске службе (оригинал или оверена фотокопија).

Накнадна допуна документације није могућа.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Председник општине одлуком утврђује право на коришћење подстицаја и износ подстицаја који се додељују, а на основу предлога Комисије за расподелу средстава буџетског фонда за развој пољопривреде општине Алексинац.

Подстицаји за инвестиције из овог конкурса утврђују се у износу од 50% вредности реализоване и у потпуности исплаћене инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност. Највиши износ подстицаја по грлу је 100.000 динара.

Подносилац захтева може да поднесе један захтев за једно или највише три грла.

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 300.000 динара.

Подстицаји се исплаћују на основу одлуке председника општине, по редоследу подношења захтева, а до износа опредељених финансијских средстава. Ако је више захтева поднето у исто време, редослед исплате подстицаја одређује се према времену пријема захтева у општинској управи.

Финансијска средства предвиђена за реализацију Јавног позива износе3.500.000динара.

Подстицаји се додељују као наменска и бесповратна средства.

Корисник подстицаја дужан је да:

 1. грла која су предмет инвестиције и за којa је остварио подстицаје не отуђи у року од три године од дана исплате постицаја;
 2. сву документацију која се односи на инвестицију чува најмање три године од дана исплате постицаја;
 3. омогући вршење контроле на лицу места у периоду од три године од дана исплате подстицаја.

Корисник подстицаја за кога се утврди да није поступао у складу са наведеним дужан је да врати примљени износ подстицаја и губи право на подстицаје Фонда за развој пољопривреде у наредне 3 (три) године.

Јавни позив је отворен од од 27. августа до 30. септембра 2015. године.

Текст Јавног позива, образац Захтева и образац Изјаве за коришћење подстицаја за инвестицију Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечетасе може преузети у згради Oпштинске управе Алексинац, канцеларија бр.32 или на сајту www.aleksinac.org

Додатне информације на телефон 018/804-711, локал 157 од 7 до 15 часова.

Број:320-48

У Алексинцу,

27.08.2015.године

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ненад Станковић

Изјава подносиоца захтева

Захтев