Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за премију осигурање за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње

Општина Алексинац

Фонд за развој пољопривреде општине Алексинац

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

O УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ

ПРАВА НA РЕГРЕС ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА ЗА УСЕВЕ, ПЛОДОВЕ,

ВИШЕГОДИШЊЕ ЗАСАДЕ, РАСАДНИКЕ И ЖИВОТИЊЕ

Овим Јавним позивом ближе се прописују услови, начин остваривања права на регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње (у даљем тексту: регрес), као и образац захтева за остваривање права на регрес.

Право на коришћење регреса има физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава са активним статусом. Газдинство мора бити регистровано на територији општине Алексинац. Корисник мора имати пребивалиште и производњу на територији општине Алексинац. Корисник поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, испуњава и услов да је код друштва за осигурање осигурао:

1) усеве и плодове од ризика умањења приноса;

2) расаднике и младе вишегодишње засаде пре ступања на род од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава;

3) животиње од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава.

 

Регрес се остварује за површине односно животиње пријављене у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој, у износу од 50% од висине премије осигурања, без урачунатог пореза на премију неживотног осигурања.

Максимални износ подршке по кориснику је 50.000 динара.

Финансијска средства предвиђена за реализацију Јавног позива износе 300.000динара.

Право на регрес остварује се тако што се захтев за остваривање права на регрес (у даљем тексту: захтев), подноси Општинској управи општине Алексинац - Одсек за пољопривреду и водопривреду (у даљем тексту: Одсек). Захтев се подноси једанпут годишње за осигуране културе, односно животиње од 15. јуна до 31. октобра текуће године, на Обрасцу - Захтев за остваривање права на регрес за премију осигурања за усеве, плодове,вишегодишње засаде, расаднике и животиње у 2015. години, који је одштампан уз овај Јавни позив и чини његов саставни део.

Уз захтев подноси се:

 1. Изјава подносиоца захтева да за исту намену не користи подстицаје по неком другом основу односно да исти захтев није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, не старија од три месеца од дана подношења захтева (оригинал);
 2. Потврда о активном статусу газдинства за 2015. годину (оригинал или оверена фотокопија);
 3. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава Подаци о структури биљне производње (ако су усеви и плодови, расадници и млади вишегодишњи засади предмет осигурања) (оригинал или оверена фотокопија);
 4. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава Подаци о сточном фонду(ако су животиње предмет осигурања) (оригинал или оверена фотокопија);
 5. Подаци о газдинству из Централне базе података о обележавању животиња за говеда или Потврда о обележавању животиња за остале животиње оверена од стране овлашћене ветеринарске организације (ако су животиње предмет осигурања) (оригинал или оверена фотокопија);
 6. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - чланови,у случају да носилац пољопривредног газдинства није власник животиња које су предмет осигурања (оригинал или оверена фотокопија);
 7. Уверење о измиреним доспелим јавним обавезама издато од стране надлежне пореске управе, не старије од три месеца од дана подношења захтева (оригинал или оверена фотокопија);
 8. Уверење о измиреним доспелим јавним обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, не старије од три месеца од дана подношења захтева (оригинал или оверена фотокопија);
 9. Оверена копија полисе осигурања издате од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 1. новембра претходне до 31. октобра текуће године на којој је носилац регистрованог пољопривредног газдинства евидентиран као осигураник;
 10. Потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања (оригинал);
 11. Фотокопија личне карте;
 12. Фотокопија текућег рачуна у банци;
 13. Потврда о уплаћеној административној такси.

Одсек за пољопривреду и водопривреду врши административну обраду захтева, провером података из захтева и документације приложене уз захтев. Захтев поднет од стране лица које нема право на регрес, преурањен и неблаговремен захтев, захтев са непотпуном документацијом, захтев послат факсом или електронском поштом, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у току трајања конкурса, Одсек одбацује без даљег разматрања.

Накнадна допуна документације није могућа.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Председник општине одлуком утврђује право на коришћење регреса и износ регреса који се додељују, а на основу предлога Комисије за расподелу средстава буџетског фонда за развој пољопривреде општине Алексинац.

Регреси се исплаћују на основу одлуке председника општине, по редоследу подношења захтева, а до износа опредељених финансијских средстава. Ако је више захтева поднето у исто време, редослед исплате регреса одређује се према времену пријема захтева у општинској управи.

Текст Јавног позива, образац Изјаве и образац Захтева за коришћење регреса могу се  преузети у згради Oпштинске управе Алексинац, канцеларија бр.32 или на сајту www.aleksinac.org

Додатне информације на телефон 018/804-711, локал 157 од 7 до 15 часова.

 

Број:320-31

У Алексинцу,

15.06.2015. године

ОПШТИНА  АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ненад Станковић

Изјава подносиоца захтева

Захтев за остваривање права на регрес за премију осигурање за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње