Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу подстицајних средстава за набавку садног материјала воћарских култура у 2014. години

Општина Алексинац

Фонд за развој пољопривредеопштине Алексинац

расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу подстицајних средстава за

набавку садног материјала воћарских култура

у 2014. години

Право на коришћење подстицаја под условима утврђеним овим конкурсом има физичко лице-носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава са пребивалиштем и имовином на територијиопштине Алексинац.

Подносиоци захтева могу остварити право на подстицајна средства за производне засаде ако су подигли засаде на површини од најмање:

-0,10 ha за јагодасте врсте воћака и винову лозу

-0,20 ha за јабучасте, коштичаве и језграсте врсте воћака.

Подстицаји се остварују за садни материјал купљен и засађен у 2014. години.

Предност у остваривању подстицаја имају пољопривредна газдинства која нису користила средства Фонда за развој пољопривреде у 2012., 2013.и протеклом периоду 2014. године.

Право на коришћење подстицаја немају лица чије би  коришћење подстицаја било у супротности са законом.

            Право на коришћење нeма подносилац захтева ако користи бесповратна подстицајна средства по неком другом основу за подизање истих производних засада.

Подстицаји се утврђују у износу од 50% вредности рачуна за купљени садни материјал.

Подстицаји се могу остварити у максималном износу од 100.000,00 динара по једном кориснику подстицаја

Подстицаји се додељују као наменска и бесповратна средства.

Подстицаји се остварују по редоследу подношења Захтева до износа опредељених финансијских средстава.

Финансијска средства предвиђена за реализацију конкурса износе 500.000,oo динара.

            Подносилац захтева може да поднесе само један захтев за једну или више врста воћа.

Захтев за доделу субвенција подноси се на обрасцу :

Захтев за подстицајна средства за набавку садног материјала воћарских култура у 2014. години

Образац: Захтев за подстицајна средства за набавку садног материјала воћарских култура у 2014. години може се преузети на сајту Општине Алексинац, www.aleksinac.org или у згради Општинске управе Алексинац, канцеларија бр. 32.

Захтев за доделу подстицаја доставља се преко писарнице Општинске управе од 7-15 часова,а насловљено на Одељење за привреду-Одсек за пољопривреду водопривреду, Књаза Милоша 169.

Потребна документација која је обавезна уз подношење Захтева за одобравање подстицаја:

1)    доказ да је газдинство комерцијално за 2014. годину (оригинал или  фотокопија)

2)    потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал или  фотокопијапотврде и не старија од 6 (шест) месеци)

3)    фискални рачун и готовински рачун за саднице (оригинал рачуни)

4)    сертификат о квалитету и здравственом стању садног материјала (оригинал или оверена фотокопија)

5)  потврду да су коришћене стандардне СА саднице (за воћне врсте за које не постоји сертификовани садни материјал) (оригинал или оверена фотокопија)

6)    фотокопија текућег рачуна у банци

7)    фотокопија личне карте

8)    потврда о уплаћеној административној такси

Конкурс је отворен од 06.10.2014. године до 21.11.2014. године.

Листа пријављених кандидата који су стекли право на подстицај ће бити објављена 28.11.2014. године на огласној табли општине Алексинац и на сајту www.aleksinac.org

Испуњеност услова за доделу подстицаја утврђује Комисија за спровођење поступка Јавног позива коју именује председник Општине Алексинац, а на основу Захтева, прилога уз захтев и провере постојања засада .

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.

 

Све потребне информације се могу добити у канцеларији бр. 32 Општинске управе Алексинац или на телефон 018 804711, локал 157.

 

Број:320-107

У Алексинцу,

06.10.2014.године

 

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ненад Станковић

 

ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ВОЋАРСКИХ КУЛТУРА У 2014. ГОДИНИ