Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства која се баве пчеларством

Општина Алексинац

Фонд за развој пољопривреде општине Алексинац

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства

која се баве пчеларством

Право на коришћење подстицаја остварује се за инвестиције у пољопривредна газдинства која се баве пчеларством у виду набавке нове опреме и то за:

1.      набавку свих типова кошница

2.      набавку делова кошница за све типове кошница (рамови, наставци, пуне подњаче, мрежасте подњаче, подњаче са сакупљачем полена, сакупљачи полена, поклопне даске свих врста, кровови)

3.      набавку опреме за пчеларење (канте за мед-пластичне са ХАЦЦП сертификатом, канте за мед прохромске, центрифуге свих врста, електрични отклапачи саћа, сталак за отклапање рамова, топионици воска)

Право на коришћење подстицаја под условима утврђеним овим конкурсом има физичко лице-носилац или члан регистрованог породичног пољопривредног газдинства на територији општине Алексинац.

Право на коришћење подстицаја немају лица чије бикоришћење подстицаја било у супротности са законом.

Подстицаји за инвестиције из овог конкурса утврђују се у износу од 65% вредности реализоване и у потпуности исплаћене инвестиције.

Подстицаји за инвестиције из овог конкурса могу се остварити по кориснику подстицаја у максималном износу од 40.000,00 динара.

             Финансијска средства предвиђена за реализацију конкурса износе 500.000,oo динара.

Подстицаји се додељују као наменска и бесповратна средства.

Предност у остваривању подстицаја имају пољопривредна газдинства која нису користила средства Фонда за развој пољопривреде у 2012 и 2013.години.

Захтев за доделу подстицаја доставља се преко писарнице Општинске управе од 7-15 часова а насловљено на Одељење за привреду-Одсек за пољопривреду водопривреду, Књаза Милоша 169.Захтев за доделу субвенција подноси се на обрасцу :

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства која се баве пчеларством у 2014. години

Образац  се може  преузети у згради Oпштинске управе Алексинац, канцеларија бр.32 или на сајту www.aleksinac.org.

Подаци у рубрици „Цена опреме“ у захтеву се уписују из рачуна или предрачуна, рубрика „Број и датум документа о извршеном плаћању“, ако је приложен предрачун приликом предаје захтева остаје празна и попуњава их стручна служба Одсека за пољопривреду и водопривреду након достављања рачуна од стране подносиоца захтева.

Потребна документација која је обавезна уз подношење Захтева за одобравање подстицаја:

 • доказ да је газдинство комерцијално за 2014. годину (оригинал или фотокопија)
 •  потврда о активном статусу газдинства за 2014. годину (оригинал или фотокопија и не старија од шест месеци)
 •  извод из регистра регистрованих пољопривредних газдинстава,(оригинал или фотокопија и не старији од шест месеци)
 • потврда о извршеној пријави стања (у априлу 2014) издата од територијално надлежне ветеринарске станице
 •  потврда да је члан удружења „Друштво пчелара Алексинац“  у текућој години (оригинал)
 • потврда да је члан Савеза пчеларских организација Србије у текућој години (оригинал)
 •  фотокопија личне карте
 • фотокопија текућег рачуна у банци
 • фотокопије признања од стране пчеларских организација (дипломе, захвалнице, похвалнице...) у последњих 5 (пет) година
 • предрачун за опрему која ће се купити
 • фискални рачун и готовински рачун за опрему која је већ купљена

Подносилац захтева може да поднесе само један захтев и то за једну или више врста опреме.

Испуњеност услова за доделу подстицаја и ранг листу на основу утвђених критеријума утврђује Комисија Фонда  коју именује председник Општине Алексинац, а на основу захтева и прилога уз захтев.

Ранг листа ће бити објављена на огласној табли општине Алексинац и на сајту www.aleksinac.orgРанг листа ће бити објављена07.07.2014. године.

Пријављени кандидати који стекну право на субвенцију дужни су да опрему наведену у захтеву купе најкасније до21.07.2014. године(ако су приликом пријаве на Јавни позив доставили предрачун) и доставе:    

  

фискални рачун и готовински рачун

 

Уколико не доставе рачуне у предвиђеном року губе право на право на субвенцију и право на субвенцију добија следећи кандидат испод црте.

Критеријуми за рангирање су:

·         година рођења

начин рачунања: од броја 100 (сто) одузети број пуних година старости и поделити са 5 (пет), заокружити на једну децималу

·         број кошница

начин рачунања: број кошница поделити са 5 (пет), заокружити на једну децималу

·         број чланова регистрованог пољопривредног газдинства

начин рачунања: 1 (један) члан 1 (један) бод

·         број друштвених признања од стране пчеларских организација

начин рачунања: свако признање носи 0,5 бодова

           

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Непотпуни и неблаговремени захтеви као и захтеви са документацијом која не испуњава услове конкурса неће бити разматрани.

.

Корисник подстицаја дужан је да:

1)      опрему која је предмет инвестиције и за коју је остварио подстицаје не отуђи и не даје другим лицима у закуп, у року од две године од дана исплате постицаја

2)      сву документацију која се односи на инвестицију чува најмање две године од дана исплате постицаја

3)      омогући вршење контроле на лицу места у периоду од две године од дана исплате подстицаја

Корисник подстицаја за кога се утврди да није поступао у складу са наведеним дужан је да врати примљени износ подстицаја и губи право на подстицаје Фонда за развој пољопривреде у наредне 3 (три) године.

Право на подстицај могу остварити кандидати који су купили опрему у периоду од 01.01.2014 до 21.07.2014. године.

Конкурс је отворен од 21.05.2014. године до 30.06.2014. године

 

Број: 320-62

У Алексинцу,

21.05.2014.године

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ненад Станковић