Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

Јавни позив за доделу подстицајних средстава за набавку садног материјала воћарских култура

Oпштинa Алексинац

Фонд за развој пољопривреде општине Алексинац

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу подстицајних средстава за набавку садног материјала

воћарских култура

 

Право пријаве на конкурс има физичко лице-носилац регистрованог пољопривредног газдинстава на територији општине Алексинац. Подносиоци захтева могу остварити право на подстицајна средства за производне засаде ако су подигли засаде на површини од најмање:

-0,15 ha за јагодасте врсте воћака и винову лозу

-0,30 ha за јабучасте, коштичаве и језграсте врсте воћака.

Подстицаји за инвестиције утврђују се у износу од 50% вредности рачуна за купљени садни материјал.

Подстицаји се додељују као наменска и бесповратна средства

Предност у остваривању подстицаја имају пољопривредна газдинства која нису користила средства Фонда за развој пољопривреде у 2012. години и протеклом периоду 2013. године.

Подстицаји се остварују по редоследу подношења Захтева до износа опредељених финансијских средстава.

Финансијска средства предвиђена за реализацију конкурса износе 500.000 динара.

Подстицаји за инвестиције из овoг конкурса могу се остварити по кориснику подстицаја у максималном износу од 100.000,00 динара.

Захтев за доделу субвенција подноси се на обрасцу :

Захтев за подстицајна средства за набавку садног материјала воћарских култура у 2013. години

Образац: Захтев за подстицајна средства за набавку садног материјала воћарских култура у 2013. години можете преузети на сајту Општине Алексинацwww.aleksinac.org или у згради Општинске управе Алексинац, канцеларија бр. 32.

Захтев се подноси преко писарнице Општинске управе од 8-15 часова а насловљено на Фонд за развој пољопривреде општине Алексинац.

            Подносилац захтева може да поднесе само један захтев за једну или више врста воћа.

           

Право на коришћење нeма подносилац захтева ако користи бесповратна подстицајна средства по неком другом основу за подизање истих производних засада.

Право на коришћење подстицаја немају запослени у Општинској управи Алексинац и друга лица чије би  коришћење подстицаја било у супротности са законом.

Потребна документација која је обавезна уз подношење Захтева за одобравање подстицаја:

1)      потврда о активном статусу газдинства за 2013. годину (оригинал или оверена фотокопија и не старија од шест месеци)

2)      фискални рачун и готовински рачун (оригинал)

3)      сертификат о квалитету и здравственом стању садног материјала (оригинал)

4)      потврду да су коришћене стандардне СА саднице ( за воћне врсте за које не постоји сертификовани садни материјал) (оригинал)

5)      фотокопија личне карте

6)      фотокопија картице текућег рачуна у банци

7)      потврда о уплаћеној административној такси

 

Испуњеност услова за доделу подстицаја утврђује Комисија Фонда за развој пољопривреде  општине Алексинац коју именује председник Општине Алексинац, а на основу Захтева, прилога уз захтев и провере постојања засада.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Непотпуни и неблаговремени захтеви као и захтеви са документацијом која не испуњава услове конкурса неће бити разматрани.

 

Конкурс је отворен од 01.10.2013 до утрошка опредељених средстава, а најдаље до 29.11.2013. године.

Све потребне информације се могу добити у канцеларији бр. 32 Општинске управе Алексинац или на телефон 018 804711, локал 157.

 

Број:320-115

У Алексинцу,

01.10.2013.године

 

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                 Ненад Станковић

 

Захтев за доделу подстицајних средстава за набавку садног материјала воћарских култура у 2013. години