Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

Јавни позив за доделу средстава за субвенционисање чувања квалитетних приплодних женских грла говеда из програма вештачког осемењавања

Oпштинa Алексинац

Фонд за развој пољопривреде општине Алексинац

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава за субвенционисање чувања квалитетних приплодних

женских грла говеда из програма вештачког осемењавања

 

 

Право пријаве на конкурс има физичколице-носилац регистрованог пољопривредног газдинстава на територији општине Алексинац.

Овим конкурсом предвиђена је додела средстава за  женско приплодно грло рођено у 2013. години које потиче од уматичене мајке осемењене биком из програма вештачког осемењавања крава на територији општине Алексинац у 2012 и 2013. години, које се чува за увећање основног стада. Субвенција се добија за грло које је одгајено на сопственом газдинству или купљено на територији општине Алексинац

Бикови коришћени у овим програмима вештачког осемењавања  крава за 2012. годину су следећи:

За сименталску расу крава

Hochsteig B-378, центар за ВО Велика Плана

Retrakt B-392, центар за ВО Велика Плана

Herstreit 1409, центар за ВО Велика Плана

Hulock B-233, центар за ВО Велика Плана

Hupner B-363, центар за ВО Велика Плана

Polsee B-362, центар за ВО Велика Плана

Malhaxl B-364, центар за ВО Велика Плана

Polian B-382, центар за ВО Велика Плана

Hochsteig B-378, центар за ВО Велика Плана

Dijadora V-066, центар за ВО Темерин

Hubertus V-067, центар за ВО Темерин

За ХФ расу крава

Rustav 1562, центар за ВО Темерин

За РХФ расу крава

Avarub 350, центар за ВО Темерин

Бикови коришћени у овим програмима вештачког осемењавања  крава за 2013. годину су следећи:

За сименталску расу крава

Manheim 2121, центар за ВО Велика Плана

Mandat 2120, центар за ВО Велика Плана

Mepro 2075, центар за ВО Велика Плана

Ruptal 2072, центар за ВО Велика Плана

Wapuls 2070, центар за ВО Велика Плана

Fanger B-21, центар за ВО Крњача

Marmal B-333, центар за ВО Крњача

Redoute V 098, центар за ВО Темерин

Safran V 095, центар за ВО Темерин

Humax V 063, центар за ВО Темерин

Indurein 2073, предузеће Greenlab d.o.o

Murmel 2139, предузеће Greenlab d.o.o

Wido 2137, предузеће Greenlab d.o.o

Gebast B-302, центар за ВО Велика Плана

Hildan B-312, центар за ВО Велика Плана

Heros B-372, центар за ВО Крњача

Votan 2064, центар за ВО Крњача

Venkor HB 2071, центар за ВО Велика Плана

Sampro HB 2132, центар за ВО Велика Плана

GS Rum HB V-065, центар за ВО Темерин

 

За ХФ расу крава

Iliad 02092, центар за ВО Велика Плана

Fast 1612, центар за ВО Крњача

Lucca  V-113, центар за ВО Темерин

Mar-bil lou Goldenrod 7093, предузеће Greenlab d.o.o

За РХФ расу крава

Silverstoner 02094, центар за ВО Велика Плана

Mars 2087, центар за ВО Крњача

Rucor red  V-093, центар за ВО Темерин

Ace red 7095, предузеће Greenlab d.o.o

Произвођачи који хоће да користе семе бикова који нису на листи за 2013. годину, могу остварити право на субвенцију уколико донесу одобрење од стране Регионалне одгајивачке организације ПССС Ниш да се може користити и семе тих бикова.

Произвођачи који су користили семе бикова у 2012. години који нису на листи не могу остварити право на субвенцију. (Регионална одгајивачка организација не може издати потврду ретроактивно)

Износ субвенције по сваком грлу износи 50% од тржишне вредности грла. Вредност грла ће се обрачунати по цени од 300,00 динара(извор информације СТИПС на дан објављивања конкурса-просечна цена)  и за тежину грла у моменту куповине или моменту подношења захтева ако је грло одгајено на сопственом  газдинству.

Максимални износ субвенције  по једном грлу је 20000,00 динара.

Захтев за доделу подстицаја доставља се преко писарнице Општинске управе од 7-15 часова а насловљено на одсек за пољопривреду-Фонд за развој пољопривреде општине Алексинац. Захтев за доделу субвенција подноси се на обрасцу :

Захтев за субвенционисање чувања квалитетних приплодних женских грла говеда из програма вештачког осемењавања

Образац  се може  преузети у згради Oпштинске управе Алексинац, канцеларија бр. 32 или на сајту www.aleksinac.org, страница Фонд за развој пољопривреде.

Подносилац захтева може да поднесе један захтев за једно или више грла иливише захтева у току трајања конкурса, али највише за укупно 3 (три) грла.

Уз подношење захтева подноси се и оверена Изјава под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци дати у обрасцу захтева и пратећој документацији тачни и да ће се грло за које се оствари подстицај користити за даљу репродукцију на том газдинству најмање 4 (четири) године од дана исплате подстицаја.

Потребна конкурсна документација:

- потврда о активном статусу газдинства за 2013. годину (оригинал или оверена фотокопија и не старија од   шест месеци)

- извод из регистра регистрованих пољопривредних газдинстава, у случају да носилац регистрованог пољопривредног газдиства није и власник грла, већ је власник грла члан газдинства (оригинал или оверена фотокопија и не старија од шест месеци)

- фотокопија пасоша за грло за које се подноси захтев или потврда о обележавању уколико пасош није још урађен (издаје надлежна ветеринарска установа)

-  фотокопија пасоша за мајку грла за које се подноси захтев

- потврда да је мајка уматичена ( оригиналили оверена фотокопија)

- извод из регистра телади или потврда да је теле уписано у регистар (оригинал или оверена фотокопија)

- фотокопија признанице о вештачком осемењавању мајке грлa за које се подноси захтев

- одобрење од стране  Регионалне одгајивачке организације ПССС Ниш да се може користити семе датог бика за 2013. годину,  ако отац телета није са листе бикова за 2013. годину.

- фотокопија личне карте

- фотокопија картице текућег рачуна у банци

 Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Непотпуни и неблаговремени захтеви као и захтеви са документацијом која не испуњава услове конкурса неће бити разматрани.

Испуњеност услова за доделу подстицаја утврђује Комисија Фонда коју именује председник Општине Алексинац, а на основу захтева и прилога уз захтев.

Подстицаји се додељују као наменска и бесповратна средства

          Предност у остваривању подстицаја имају пољопривредна газдинства која нису користила средства Фонда за развој пољопривреде у 2012. години и протеклом периоду 2013. године.

Предност у остваривању подстицаја имају пољопривредна газдинства која нису користила средства Фонда за развој пољопривреде у 2012. години и протеклом периоду 2013. године.

Подстицаји се остварују по редоследу подношења Захтева до износа опредељених финансијских средстава.

Корисник подстицаја је дужан да:

 грло за које оствари подстицај користи за даљу репродукцију на свом газдинству    (не отуђи) најмање 4 (четири) године од дана исплате подстицаја. Уколико је принуђен да отуђи грло, због здравствених проблема грла, у обавези је да донесе потврду о томе од стране надлежне ветеринарске установе.

омогући вршење контроле на лицу места у периоду од 4 (четири) године од дана исплате подстицаја од стране Комисије Фонда.

     Корисник подстицаја за кога се утврди да није поступао у складу са наведеним дужан је да врати примљени износ подстицаја и губи право на подстицаје  Фонда за развој пољопривреде у наредне 3 (три) године.

            Финансијска средства предвиђена за реализацију конкурса износе 2.900.000,oo динара.

      Конкурс је отворен до утрошка средстава, а најдаље до 15.11.2013.год.

 

Број:320-97

У Алексинцу,

22.07.2013.године

 

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                 Ненад Станковић

 

Захтев за субвенционисање чувања квалитетних приплодних женских грла из програма вештачког осемењавања

Лична изјава