Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства за набавку опреме и механизације

Oпштинa Алексинац

Фонд за развој пољопривреде општине Алексинац

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства

за набавку нове опреме и механизације

 

Право на коришћење подстицаја остварује се за инвестиције у пољопривредна газдинства у виду набавке нове опреме и то:

1.      Системи и опрема за наводњавање

-          пумпе за наводњавање

-          агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински и електро погон)

-          системи за наводњавање вештачком кишом, тифони ( цеви за довод воде, разводне цеви, распрскивачи)

-          системи за наводњавање „кап по кап“ ( разводне цеви, латерале, спојнице,филтери, уређаји за убризгавање минералних ђубрива и вентили)

2.      Опрема за заштиту биљака од корова, болести и штеточина

-          прскалице

-          атомизери

3.      Механизација за обраду и предсетвену припрему земљишта

-          плугови

-          тањираче

-          сетвоспремачи

-          шпартач

-          расипач вештачког ђубрива

4.      Механизација за сетву и садњу

-          пнеуматске сејалице за сетву ратарских и повртарских култура

-          сејалице за сетву стрних жита

-          садилице за садњу расада повртарских култура

5.      Машине и опрема за убирање плодова

-          вадилице за поврће

-          тракторске прикључне машине за кошење као и за превртање и скупљање сена

-          самоходне мотокосачице са бензинским и дизел моторима

Право на коришћење подстицаја под условима утврђеним овим конкурсом има физичко лице-носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства на територији општине Алексинац.

Право на коришћење подстицаја немају запослени у општини Алексинац и друга лица чије би коришћење подстицаја било у супротности са законом.

Подстицаји за инвестиције из ове одлуке утврђују се у износу од 50% вредности реализоване и у потпуности исплаћене инвестиције.

Подстицаји за инвестиције из ове одлуке могу се остварити по кориснику подстицаја у максималном износу од 100.000,00 динара.

Подстицаји се додељују као наменска и бесповратна средства.

Захтев за доделу подстицаја доставља се преко писарнице Општинске управе од 7-15 часова а насловљено на одсек за пољопривреду-Фонд за развој пољопривреде општине Алексинац, Књаза Милоша 169.

Захтев за доделу субвенција подноси се на обрасцу :

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства за набавку нове опреме и механизације

Потребна документација која је обавезна уз подношење Захтева за одобравање подстицаја:

1)      потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства ( оригинал потврда и не старија од 6 (шест) месеци)

2)      фискални исечак и готовински рачун за опрему која је већ купљена         (оригинал рачуни)

3)      профактура за опрему која ће се купити

4)      отпремница којом се доказује набавка опреме за коју је посебним прописима утврђена обавеза издавања отпремнице

5)      фотокопија текућег рачуна у банци

6)      фотокопија личне карте

7)      потврда о уплаћеној административној такси

 

Конкурс је отворен од10.05.2013. године до 28.06.2013. године.

Подстицаји се остварују за опрему купљену од 01.01.2013. године до 28.06.2013. године.

Подстицаји се остварују по редоследу подношења Захтева до износа опредељених финансијских средстава.

 Подносиоци захтева који су доставили профактуре дужни су да опрему наведену у захтеву купе најкасније до 28.06.2013. године (ако су доставили профактуру) и преко писарнице Општинске управе доставе:       

$·                             - фискални исечак и готовински рачун (оригинал рачуни)

$                               - отпремницу којом се доказује набавка опреме за коју је посебним прописима утврђена обавеза издавања отпремнице

     Подносиоцима захтева који достављају профактуре субвенција ће се исплатити у износу 50% од вредности опреме наведене у профактури у случају да дође до промене цене у моменту куповине.

Уколико не доставе рачуне у предвиђеном року губе право на субвенцију и право на субвенцију добија следећи кандидат испод црте.

 

Предност у остваривању подстицаја имају пољопривредна газдинства која нису користила средства Фонда за развој пољопривреде у 2012. години.

Финансијска средства предвиђена за реализацију конкурса износе 6.500.000,oo динара.

Подносилац захтева може да поднесе само један захтев и то за једну или више врста опреме.

Испуњеност услова за доделу подстицаја утврђује Комисија Фонда  коју именује председник Општине Алексинац, а на основу захтева и прилога уз захтев.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Непотпуни и неблаговремени захтеви као и захтеви са документацијом која не испуњава услове конкурса неће бити разматрани.

Корисник подстицаја дужан је да:

1)      опрему која је предмет инвестиције за коју је остварио постицаје користи у складу са предвиђеном наменом

2)      опрему која је предмет инвестиције и за коју је остварио подстицаје не отуђи и не даје другим лицима у закуп, у року од две године од дана исплате постицаја

3)      сву документацију која се односи на инвестицију чува најмање две године од дана исплате постицаја

4)      омогући вршење контроле на лицу места у периоду од две године од дана исплате подстицаја од стране Комисије Фонда.

Корисник подстицаја за кога се утврди да није поступао у складу са наведеним дужан је да врати примљени износ подстицаја, са припадајућом законском затезном каматом.

Образац: Захтев за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства за набавку нове опреме и механизације можете преузети у згради Oпштинске управе Алексинац, канцеларија бр. 32 или на сајту www.aleksinac.org

 

Број:II 320-72/2013

У Алексинцу,

10.05.2013.године

 

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                    Ненад Станковић

 

 

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства која за набавку нове опреме и механизације