Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства која се баве пчеларством

Општина Алексинац

Фонд за развој пољопривреде општине Алексинац

расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства

која се баве пчеларством

 

Право на коришћење подстицаја остварује се за инвестиције у пољопривредна газдинства која се баве пчеларством у виду набавке нове опреме и то за:

1.     набавку свих типова кошница

2.  набавку делова кошница за све типове кошница (рамови, наставци, пуне подњаче, мрежасте подњаче, подњаче са сакупљачем полена, сакупљачи полена, поклопне даске свих врста, кровови)

3.   набавку опреме за пчеларење (канте за мед – пластичне са HACCP сертификатом, канте за мед прохромске, центрифуге свих врста, електрични отклапачи саћа, сталак за отклапање рамова, топионици воска)

Право на коришћење подстицаја под условима утврђеним овим конкурсом има физичко лице-носилац или члан регистрованог породичног пољопривредног газдинства на територији општине Алексинац.

Право на коришћење подстицаја немају запослени у Општинској управи Алексинац и друга лица чије бикоришћење подстицаја било у супротности са законом.

Подстицаји за инвестиције из овог конкурса утврђују се у износу од 65% вредности реализоване и у потпуности исплаћене инвестиције.

Подстицаји за инвестиције из овог конкурса могу се остварити по кориснику подстицаја у максималном износу од 40.000,00 динара.

           Финансијска средства предвиђена за реализацију конкурса износе 500.000,oo динара.

Подстицаји се додељују као наменска и бесповратна средства.

Захтев за доделу подстицаја доставља се преко писарнице Општинске управеод 7-15 часова а насловљено на одсек за пољопривреду-Фонд за развој пољопривреде општине Алексинац, Књаза Милоша 169. Захтев за доделу субвенција подноси се на обрасцу :

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства која се баве пчеларством у 2013. години

Образац  се може  преузети у згради Oпштинске управе Алексинац, канцеларија бр. 32 или на сајту www.aleksinac.org, страница Фонд за развој пољопривреде.

Подаци у рубрици „Цена опреме“ у захтеву се уписују из рачуна или профактуре, рубрика „ Број и датум документа о извршеном плаћању“, ако је приложена профактура приликом предаје захтева остаје празна и попуњава их стручна служба одсека за пољопривреду након достављања рачуна од стране подносиоца захтева.

Потребна документација која је обавезна уз подношење Захтева за одобравање подстицаја:

1) потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал потврда и не старија од шест месеци)

2) извод из регистра регистрованих пољопривредних газдинстава (оригинал потврда и не старија од шест месеци)

3) потврда о упису кошница у Централној бази Управе за ветерину (држалац пчела, оригинал потврда и не старија од шест месеци)

4) Потврда о извршеном обележавању пчелињих друштава и регистрацији пчелињака ( као доказ о броју кошница)

5) потврда да је члан удружења „ Друштво пчелара Алексинац“  у текућој години

6) потврда да је члан Савеза пчеларских организација Србије у текућој години

7) фотокопија личне карте

8) фотокопија текућег рачуна у банци

9) фотокопије признања од стране пчеларских организација (дипломе, захвалнице, похвалнице...) у последњих 5 (пет) година.

10)      профактура за опрему која ће се купити

11)      фискални исечак и готовински рачун за опрему која је већ купљена

Подносилац захтева може да поднесе само један захтев и то за једну или више врста опреме.

Испуњеност услова за доделу подстицаја и ранг листу на основу утвђених критеријума утврђује Комисија Фонда  коју именује председник Општине Алексинац, а на основу захтева и прилога уз захтев.

Ранг листа ће бити објављена на огласној табли општине Алексинац и на сајту www.aleksinac.org, страница Фонд за развој пољопривреде. Ранг листа ће бити објављена 05.06.2013. године.

Пријављени кандидати који испуњавају услове за добијање субвенције и који буду изнад црте дужни су да опрему наведену у захтеву купе најкасније до21.06.2013. године(ако су доставили профактуру) и преко писарнице Општинске управе доставе:        

1.   фискални исечак и

2.   готовински рачун

Уколико не доставе рачуне у предвиђеном року губе право на право на субвенцију и право на субвенцију добија следећи кандидат испод црте.

Критеријуми за рангирање су:

·         година рођења

начин рачунања: од броја 100 (сто) одузети број пуних година старости и поделити са 5 (пет), заокружити на једну децималу

·         број кошница

начин рачунања: број кошница поделити са 5 (пет), заокружити на једну децималу

·         број чланова регистрованог пољопривредног газдинства

начин рачунања: 1 (један) члан 1 (један) бод

·         број друштвених признања од стране пчеларских организација

начин рачунања: свако признање носи 0,5 бодова

         

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Непотпуни и неблаговремени захтеви као и захтеви са документацијом која не испуњава услове конкурса неће бити разматрани.

Корисник подстицаја дужан је да:

1)   опрему која је предмет инвестиције и за коју је остварио подстицаје не отуђи и не даје другим лицима у закуп, у року од две године од дана исплате постицаја

2)   сву документацију која се односи на инвестицију чува најмање две године од дана исплате постицаја

3)   омогући вршење контроле на лицу места у периоду од две године од дана исплате подстицаја

Корисник подстицаја за кога се утврди да није поступао у складу са наведеним дужан је да врати примљени износ подстицаја, са припадајућом законском затезном каматом.

Право на подстицај могу остварити кандидати који су купили опрему у периоду од 01.01.2013. до 31.05.2013. године или доставили профактуре до 31.05.2013. године.

Конкурс је отворен од 15.04.2013. године до 31.05.2013. године

 

Број:320-64

У Алексинцу,

15.04.2013. године

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ненад Станковић

 

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства која се баве пчеларством у 2013. години