Штампа

Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за сапозапошљавање у 2014. години

JAVNI POZIV ZAPOSLJAVANJE 2014На основу члана 2 став 1.и члана 3 став 1. Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Алексинац за 2014.год. бр.101-35 од 11.04.2014. године,а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Алексинац за 2014.год.(„Сл.лист општине Алексинац“ бр.6/2014)који је усвојен на седници СО Алексинац дана 28.03.2014.године,

 

Општина Алексинац и Национална служба за запошљавање

расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2014. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање сопственог посла.

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном износу од 120.000,00 динара, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва или оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених лица, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених лица удружи, у складу са законом, сваколице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 120.000,00 динара.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари незапослени:

-          за обављање делатности у области експлоатације угља,трговине,примарне пољопривредне производње,финансијских услуга ,мењачница,игара на срећу и др.;

-          за обављање послова/делатности, за коју је решењем о инвалидности или решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да обавља;

-          за оснивање удружења грађана;

-          који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износуза самозапошљавање;

-          који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву Националне службе у току претходне 3 године, рачунајући од дана одобравања средстава.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за одобравање субвенције.

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавањепредставља основ за добијање de minimis државне помоћи.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити незапослени ако је:

-          са пребивалиштем на подручју града Алексинца;

-          поднео захтев са бизнис планом;

-          пријављен на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање најмање месецдана пре дана подношења захтева;aко је подносилац захтева особа са инвалидитетом време проведено на евиденцији није услов за учешће у Јавном позиву и

-          завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације.

Документација за подношење захтева:

-          захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;

-          доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;

-          писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду;

-          доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже истими

-          доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истим.

-          Доказ о категорији лица које се самозапошљава,а припада теже запошљивим или рањивим категоријама.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности, којим је утврђено да подносилац захтева може обављати послове, односно делатности наведене у захтеву са бизнис планом.

Национална служба и Општина Алексинац задржавају право да траже и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева:

Захтев са бизнис планом у два примерка са пратећом документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе за запошљавање општине Алексинац.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање доноси Општина Алексинац на основу достављеног предлога одлуке о одобравању средстава Националне службе за запошљавање,а на основу провере и бодовања поднетих захтева са бизнис планом. Одлука о додели субвенције за самозапошљавање објављује се на сајту и огласној табли Општине Алексинац и огласној табли службе НСЗ Алексинац. Приликом доношења Одлуке узима се у обзир и датум подношења захтева, односно уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, у том случају ће се предност дати захтевима који су раније поднети.

Провера поднетих захтева

Национална служба и Општина Алексинац врше проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације.

Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи критеријуми: врста делатности, структура лица која се запошљавају, тржиште (купци, конкуренти и добављачи), потребни ресурси (пословни простор и опрема), финансијски показатељи, процена важности поднетог захтева са бизни планом за локално тржиште рада за подручје филијале.

Критеријуми за оцену бизнис плана се објављују на огласној табли надлежне филијале даном објављивања Јавног позива.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник Општине Алексинац и подносилац захтева у року до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених лица, закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.

Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.

Документација за закључивање уговора:

-          фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар уколико ниje регистрован у АПР;

-          фотокопија решења о ПИБ-у;

-          фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;

-          фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег рачуна;

-          фотокопија картона депонованих потписа;

-          фотокопија личне карте подносиоца захтева;

-          инструмент обезбеђења уговорних обавеза;

-          фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности од статуса жиранта и

-          писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за прикупљање и обраду података о личности.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених средстава обезбеђења уговорних обавеза, и то:

-          две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним жирантом и меничним овлашћењима или

-          заложно право на покретну имовину (осим возила) троструко веће вредности од износа субвенције или

-          хипотека првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или

-          гаранција банке двоструко веће вредности од износа субвенције или

-          уговорно јемство.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне службе.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:

-          обавља регистровану делатност најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности;

-          измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана отпочињања делатности до периода наведеног у уговору;

-          Националној служби омогући праћење реализације уговорне обавезе;

-          Националној служби достави доказе о реализацији уговорне обавезе и

-          обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене уговором, дужан је да Општини Алексинац врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећан за законску затезну каматуод датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све неопходне информације као и формулар захтева са бизнис планом могу се добити у организационој јединици Национaлне службе за запошљавање Општине Алексинац.Јавни позив траје 30 (тридесет дана) дана од дана објављивања истог на сајту НСЗ ,огласној табли службе НСЗ Алексинац и сајту Општине Алексинац.

ОБРАСЦИ

Изјава о примљеној државној помоћи

Захтев са бизнис планом за субвенцију за самозапошљавање - ЛАПЗ општина Алексинац 2014.